Bethlen Gábor emléktúra — 2023

Bethlen Gábor emléktúra — 2023

2023. november 11. szombat 7:00 - 21:00

Helyszín

Biharerdő
Biharia, Románia

GPS: 47.15196, 21.91518

Min­den­kit sze­re­tet­tel meg­hí­vunk az immár hagyo­má­nyos XII. Beth­len Gábor túrá­ra, amellyel a nagy erdé­lyi feje­de­lem­re emlé­ke­zünk, szü­le­té­sé­nek 443. évfor­du­ló­ján.A kirán­du­lás mel­lett a túra fon­tos cél­ja, hogy fel­hív­ja a figyel­met a Feke­te-Körös völ­gyi magyar­ság jelen­lé­té­re, hagyo­má­nya­i­ra és kul­tú­rá­já­ra, vala­mint Czá­rán Gyu­la örök­sé­gé­nek ápo­lá­sá­ra és tovább­adá­sá­ra, azaz a ter­mé­sze­ti lát­vá­nyos­sá­gok magyar elne­ve­zé­sé­nek meg­őr­zé­sé­re. Ezút­tal a Nagy-Bihar csú­csot vesszük cél­ba, melyet a Vâr­top hágó­ról köze­lí­tünk meg. Ugyan ezen az útvo­na­lon fogunk vissza­eresz­ked­ni.
A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Prog­ram:

Novem­ber 11. szom­bat:

Túra a Nagy-Bihar csú­csá­ra

- reg­gel 8:00 óra­kor (helyi idő sze­rint) talál­ko­zó a Vâr­top hágón.

Táv: 20 km

Szint­emel­ke­dés: 935 m

- A túrát köve­tő­en Váras­fe­ne­sen vacso­ra, majd Dr. Nepa­rácz­ki End­re, a Magy­har­ság­ku­ta­tó Inté­zet Arche­o­ge­ne­ti­kai Köz­pont­já­nak igaz­ga­tó­ja, a Magyar ural­ko­dó­csa­lá­dok arche­o­ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ta témá­ban tart elő­adást.
Kér­jük, a túrá­ra fej­lám­pát és eső­ka­bá­tot min­den­ki hoz­zon magá­val!

A távo­labb­ról érke­zők­nek aján­lott szál­lás­he­lyek:

Boros Pan­zió, Váras­fe­nes (tel: 0040–748 156 445)
Vura Pan­zió, (tel: 0040–766 286 603)
Turul pan­zió, Magyer­re­me­te (tel: 0040–744 296 308)