Amerika 1. — Ohio — Magyar álmok Amerikában 1.rész

Amerika 1. — Ohio — Magyar álmok Amerikában 1.rész

2019. január 12. szombat 15:18 -

Helyszín


Ohio, Egyesült Államok

GPS: 40,41729, -82,90712

„Novus con­ti­nens” — az Új világ, a lehe­tő­sé­gek hazá­ja, Ame­ri­ka… De mit keres a haza­já­ró a ten­ge­ren túl, a nagy és hatal­mas Egye­sült Álla­mok­ban? Közép­ko­ri emlé­ke­ket biz­tos nem, hacsak nem azt, hogy a kon­ti­nens maga köz­vet­ve első szent kirá­lyunk fiá­ról, Szent Imre her­ceg­ről lett elne­vez­ve, miu­tán Ame­ri­go Ves­puc­ci az ő nevét kap­ta a kereszt­ség­ben. Az Újkort meg­szü­lő fel­fe­de­zé­se óta min­dig is a kaland­vágy­ból, a gaz­da­go­dás remé­nyé­ben vagy éppen poli­ti­kai üldöz­te­tés elől kiván­dor­lók egyik ked­velt cél­or­szá­ga volt. És a Haza­já­ró mi más cél­ból hagyat­ná el rend­ha­gyó módon a Kár­pát-meden­cét, mint hogy, meg­lá­to­gas­sa a több hul­lám­ban diasz­pó­rá­ba sza­kadt magya­ro­kat. Azo­kat, akik­nek álma­i­ban nem Ame­ri­ka, hanem az ott­hon hagyott Magyar­or­szág inte­get vissza.