Állítsunk keresztet a székely határvadászok emlékére!

Állítsunk keresztet a székely határvadászok emlékére!

2024. április 26. péntek 18:00 - 2024. április 15. hétfő 20:00

Helyszín

Teleki-Wattay Kastély
Pomáz, Teleki-Wattay Kastélyszálló, Templom tér, Magyarország

GPS: 47.6514, 19.01847

80 éve, 1944 augusz­tu­sá­ban érke­zett meg a szov­jet Vörös Had­se­reg hazánk hatá­rá­hoz. Első­ként a szé­kely határ­va­dá­szok vet­ték fel a har­cot, meg­pró­bál­va a lehe­tet­lent az orosz hen­ger­rel szem­ben. A szé­kely határ­őr­ség hon­vé­dő har­ca­i­nak 80. évfor­du­ló­ján, 2024 augusz­tus 11-én a „Határ­va­dász túra­hét” kere­té­ben az Óri­ás-tetőn kereszt­ál­lí­tás­sal emlé­ke­zünk a 34-es szé­kely határ­va­dász zász­ló­alj­ra, akik bel­ső tar­ta­lék­ként a Cso­bá­nyos-völ­gyén betö­rő szov­jet csa­pa­tok­kal vet­ték fel a har­cot és néhány nap alatt meg­hát­rá­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték a “fel­sza­ba­dí­tó­kat”.

Hon­vé­dő kato­ná­ink hősi helyt­ál­lá­sá­ra emlé­kez­nünk köte­les­ség!

Ha nem tud részt ven­ni a jóté­kony­sá­gi esten, ado­má­nyo­kat a MBH bank­nál veze­tett Kohl And­rás 10100792–68431000-00000006 szá­mú bank­szám­lám­ra uta­lás­sal tudunk fogad­ni, a köz­le­mény rovat­ba kérem írjá­tok be “Óri­ás-tető kereszt­ál­lí­tás”.

- Pre­gi­tzer Fru­zsi­na Jászai Mari díjas szín­mű­vész önál­ló jóté­kony­sá­gi est­je:
„Uram, nem lát­ta Magyar­or­szá­got?”
— Haza­já­ró – film­ve­tí­tés a határ­va­dász emlék­tú­rá­ról

Támo­ga­tói jegyek 2.500, 5.000 és 10.000 Ft érték­ben a hely­szí­nen kap­ha­tók.
Az est bevé­te­lét a máso­dik világ­há­bo­rú­ban a haza védel­mé­ben hősi halált halt szé­kely határ­va­dá­szok emlék­ke­reszt­jé­nek elké­szí­té­sé­re for­dít­juk, ame­lyet a szé­kely­föl­di Óri­ás-tetőn fogunk fel­ál­lí­ta­ni 2024 augusz­tus 11-én.

Infor­má­ció, jegy­igény­lés: , 06–20-568–38-18