A Csíkszeredai Olvasó Kör januári találkozója

A Csíkszeredai Olvasó Kör januári találkozója

2018. január 29. hétfő 16:30 -

Helyszín


Csíkszereda, Hargita, Románia

GPS: 46.36956, 25.79537

A 2015-ben ala­kult Csík­sze­re­dai Olva­só Kör sze­re­tet­tel vár min­den érdek­lő­dőt követ­ke­ző talál­ko­zó­já­ra janu­ár 29-én.

Az Olva­só Kör cél­ja az élő iro­da­lom, iro­dal­mi jelen­sé­gek és ese­mé­nyek olva­só­szem­pon­tú meg­is­me­ré­se, meg­íté­lé­se és értel­me­zé­se. Ennek szel­le­mé­ben janu­ár­ban az ismert erdé­lyi geo­ló­gus, föld­raj­zi és turisz­ti­kai szak­író, Zsig­mond Eni­kő: Izland, ahol az idő szü­le­tik című mun­ká­ja kerül terí­ték­re.

Zsig­mond Eni­kő neve nem isme­ret­len a ter­mé­szet­ba­rá­tok köré­ben. Gaz­dag élet­út­ja során ren­ge­teg kiemel­ke­dő művel járult hoz­zá Erdély jobb meg­is­me­ré­sé­hez. Részt vett töb­bek között a Pal­las-Aka­dé­mia Erdély hegyei című soro­za­tá­nak szer­kesz­té­sé­ben, vala­mint a ‘450 erdé­lyi túra’ c. túra­ka­la­uz össze­ál­lí­tá­sá­ban is. Az ‘Izland, ahol az idő szü­le­tik’ c. köny­ve 2017-ben jelent meg. Ezen felül több Haza­já­ró epi­zód sze­rep­lő­je­ként is fel­tűnt.

A talál­ko­zó házi­gaz­dá­ja: Cseke Gábor író, köl­tő
Hely­szín: Csík­sze­re­da, a Kájo­ni János Megyei Könyv­tár elő­adó­ter­me
Érde­kes­sé­gek, infók: https://sites.google.com/site/olvasokoer/home

Köves­se­tek min­ket a Face­boo­kon: https://www.facebook.com/hazajaroegylet/