Csallóköz ismét megmutatta a maga természetes báját

Csallóköz ismét megmutatta a maga természetes báját

Marad­junk annyi­ban, az elmúlt dur­ván más­fél év érde­kes kihí­vá­sok elé állí­tott min­ket. Itt jött min­dig segít­sé­gül a ter­mé­szet­já­rás, adott régi­ónk rész­le­te­sebb fel­fe­de­zé­se. Pan­dé­mia ide vagy oda, a káosz szá­munk­ra akár egy lét­ra. Meg­mász­ni, elő­re tekin­te­ni és men­ni a vég­te­len­be. Biz­tos vagyok ben­ne, a Haza­já­ró népes túra­bri­gád­ja is ilyen szem­üve­gen keresz­tül kém­lel­te a vég­te­lent és túra­ba­kan­csát tisz­tít­va készült Egy­le­tünk vala­me­lyik hiva­ta­los túrá­já­ra.

Nos, nálunk itt a Fel­vi­dé­ken idén is a Csal­ló­köz adta meg az alap­han­got. Ollé Ernő és Méhes Atti­la szer­ve­zé­sé­ben ismét egy nagyon pöpec túrát tud­hat­tunk le. A tava­lyi is nagy­sze­rű­en sike­rült, tény­leg bűn lett vol­na idén hanya­gol­ni tün­dér­ker­tün­ket. Az idei túra a régió déli fer­tá­lyá­ra volt kihe­gyez­ve, ahol a Duna fes­tői árte­re és magá­val raga­dó növény- és állat­vi­lá­ga már várt min­ket. Indu­lás hely­szí­ne­ként Med­ve köz­ség foci­pá­lyá­ja volt meg­je­löl­ve. Regiszt­rá­ció, pacsi­zás a túra­tár­sak­kal és jöhe­tett a kilo­mé­te­rek tapo­sá­sa.

Duna vona­lán, a tri­a­no­ni hatá­rok men­tén indul­tunk el. Útvo­na­lunk melyen keresz­tül men­tünk Csi­csó köz­sé­gé­ig, amo­lyan érin­tet­len terü­let. Sugá­roz­ta magá­ból a csen­det és har­mó­ni­át, meg­bo­lon­dít­va min­ket a nap nyá­ri suga­ra­i­val és néha a szel­lő fris­sí­tő simo­ga­tá­sá­val. Csal­ló­köz ezen része egy magá­ba zárt, külön vilá­got képez, ahol a fló­ra és fau­na töké­le­tes kom­bi­ná­ci­ó­ja hir­de­ti a ter­mé­sze­tes szép­sé­get. Sze­rel­mes föld­raj­zo­sok­nak, bio­ló­gia és bota­ni­kus ked­ve­lők­nek kivá­ló terep. A Duna­men­ti Táj­vé­del­mi Tár­su­lat szak­em­be­rei közül Fodor Péter bio­ló­gus és ter­mé­szet­fo­tós veze­tett be min­ket a holt­ágak és árte­rek kiala­ku­lá­sá­ba. Közép-Euró­pa egyik leg­hí­re­sebb és leg­ér­té­ke­sebb ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let talál­ha­tó meg hazánk­ban. Kijár neki a tisz­te­let és egy­ben óvá­sa is.

Csi­csó­ra dél kör­nyé­kén értünk be, ahol már a refor­má­tus gyü­le­ke­zet tag­jai vár­ták a fáradt uta­zó­kat. Az udvar­ból már lehe­tett érez­ni a fris­sen meg­kent zsí­ros kenyér és hagy­ma íny­csik­lan­do­zó illa­tát, de még mielőtt neki­lát­tunk vol­na enni, részt vet­tünk egy rövid Isten­tisz­te­le­ten a tele­pü­lés refor­má­tus temp­lo­má­ban. A falu fen­sé­ges temp­lo­ma az élő pél­dá­ja, hogy a puri­tán, de annál mél­tó­ság­tel­je­sebb és letisz­tult gon­do­lat is lehet iste­ni. Le a kalap­pal a csi­csó­i­ak előtt. Meg­mu­tat­ták, hogyan is kell egy őszin­te ven­dég­lá­tást össze­hoz­ni. Jelen­lé­té­vel meg­tisz­telt min­ket Nagy Géza fafa­ra­gó szob­rász is, aki a Hét Vezér szo­bor­park meg­ál­mo­dó­ja és lét­re­ho­zó­ja. A bősé­ges zsí­ros kenyér és pogá­csa fala­tok után ismét útra kel­tünk. Csi­csón még meg­te­kin­tet­tük a szo­bor­par­kot és a Kál­no­ky kas­télyt, majd innen neki­ve­sel­ked­tünk túránk máso­dik felé­nek.

Kör­tú­ra volt az idei is, de még mielőtt ismét a med­vei foci­pá­lyán talál­tunk vol­na magun­kat, lát­tunk azért ezt-azt. Cél­ke­reszt­ben a csi­csói dunai holt­ág, Sza­kaj­tás vagy újabb nevén a Lion-tó volt. Ez a pat­kó for­má­jú tó, az 1899-es árvíz­kor jött lét­re. Jelen for­má­ját az 1965-ös nagy árvíz után nyer­te el. A tó és kör­nyé­ke szi­go­rú­an ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let, így a hely­szí­nen mi is a kel­le­té­nél csen­de­seb­ben és ren­de­zet­teb­ben visel­ked­tünk. Prí­ma tem­pót dik­tál­tunk végig, késő dél­után­ra már Med­vén vol­tunk, ahol a helyi önkor­mány­zat már várt min­ket a fris­sen elké­szült ízle­tes gulyás­sal. Ezen­kí­vül juta­lom­ként kap­tunk emlék­la­pot és Méhes Atti­la keze mun­ká­ja által, fából készült érmet is.

A szer­ve­zés és a táj ismét egy csil­la­gos ötöst érde­melt ki tőlünk. Tart­sák meg ezt a jó szo­kást, mert bizony jövő­re is készü­lünk jön­ni. Erőt, kitar­tást és kilo­mé­te­rek­ben gaz­dag idő­sza­kot kívá­nunk addig is min­den­ki­nek!

Köszön­jük a beszá­mo­lót és a képe­ket Bor­ka Zol­tán fel­vi­dé­ki bará­tunk­nak.