Történelmi diadalok emléke kísérte a Hazajárók Hunyad megyei túráját

Történelmi diadalok emléke kísérte a Hazajárók Hunyad megyei túráját

A dicső múl­tat nem lehet vég­képp eltö­röl­ni. Kini­zsi fénye átra­gyog a sötét­sé­gen és végig­szár­nyal a Maros­nak a Kudzsi­ri-hava­sok és a Nagy­ági-hegy­ség között kiszé­le­se­dő völ­gyén.

A Nagy­ági-hegy­ség­be fel­ka­pasz­ko­dó, s aztán a Maros men­tén túrá­zó „haza­já­rók­ra” ezút­tal a Hunyad megyei magya­rok eltű­nő és újjá­éle­dő szór­vány­kö­zös­sé­gei vár­tak, köz­ben pedig tör­té­nel­mi idő­ket idé­ző helye­ken is meg­for­dul­tak.

Bőveb­ben
A Kárpátok Bércei

A Kárpátok Bércei

Meg­je­lent a Haza­já­ró készí­tő­i­nek leg­újabb kiad­vá­nya! Egy hiány­pót­ló film a vad­re­gé­nyes Kár­pá­tok hegy­vi­lá­gá­ról, föld­ta­ni viszo­nya­i­ról, kivé­te­les élő­vi­lá­gá­ról és for­ma­kin­csé­ről. A film a Média­ta­nács támo­ga­tá­sá­val készült el, nagy siker­rel mutat­ta be a Duna TV és alko­tói külön­dí­jat nyert a 2015-ös Gödöl­lői Nem­zet­kö­zi Ter­mé­szet­film Fesz­ti­vá­lon.

„A Kár­pá­tok bér­cei” három­nyel­vű (angol, német, magyar) DVD meg­vá­sá­rol­ha­tó a kiadó­nál:

Ár: 2000,-Ft

Dext­ra­me­dia Kft. 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Tel.: 06 (1) 201 3734
Mail:

http://dextramedia.hu/a‑karpatok-bercei/

Kap­ha­tó (ren­del­he­tő is) még a Magyar Mene­dék Köny­ves­ház­nál:

http://www.magyarmenedek.com/products/11339/Karpatok_bercei_DVD_-_Moys_Zoltan.htm

Vala­mint kap­ha­tó (ren­del­he­tő is) az Ani­ma köny­ves­bol­tok­ban:

http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=StaticContent&FILE=shops

A KÁRPÁTOK BÉRCEI

Egy ezerarcú hegykoszorú csodái

Euró­pa szí­vé­ben, a Kár­pá­tok hegy­ko­szo­rú­ja és az álta­la körül­ölelt meden­ce párat­lan föld­raj­zi egy­sé­get alkot­nak. A hegy­vi­lág sok­szí­nű moza­ik­ja­i­ból a kon­ti­nens leg­egy­sé­ge­sebb és leg­job­ban körül­ha­tá­rol­ha­tó nagy­tá­ja raj­zo­ló­dik ki. Ter­mé­sze­ti ténye­zői a hegy­ség­ke­ret és a meden­ce szo­ros egy­más­ra­utalt­sá­gát, egy­ben har­mo­ni­kus kap­cso­lat­rend­sze­rét hang­sú­lyoz­zák. A Kár­pát-koszo­rú nem­csak ter­mé­szet­föld­raj­zi, de tör­té­nel­mi és kul­tu­rá­lis szem­pont­ból is vilá­go­kat választ el egy­más­tól. Egy évez­re­den át a Magyar Király­ság ter­mé­sze­tes hatá­rát képez­te. Ter­mé­sze­ti viszo­nyai ma is meg­ha­tá­roz­zák az itt élők élet­mód­ját. A madár­táv­lat­ból rend­kí­vül egy­sé­ges­nek tűnő hegy­ség­ív köze­lebb­ről hatá­ro­zot­tan moza­i­kos, szin­te kis­tá­jan­ként vál­to­zó karak­te­rű képet mutat.

A „Kár­pá­tok bér­cei” című film arra vál­lal­ko­zik, hogy össze­il­leszt­ges­se a vad­re­gé­nyes Kár­pá­tok szí­nes darab­ká­it, varázs­la­tos váz­lat­ké­pet nyújt­va a vál­to­za­tos hegy­vi­lág­ról. Nagy Balázs geog­rá­fus, egye­te­mi okta­tó kala­u­zo­lá­sá­val a hegy­ség bér­ce­i­re hág­va és völ­gye­i­be száll­va meg­is­mer­het­jük ezer­ar­cú tája­it, föld­ta­ni viszo­nya­it, kivé­te­les élő­vi­lá­gát és for­ma­kin­csét.