Bükk-fennsíki hétvége a Hazajáróval 2023

Bükk-fennsíki hétvége a Hazajáróval 2023

Az idei évben is reme­kül sike­rült Egye­sü­le­tünk és a Haza­já­ró Egy­let immár 8. alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re került közös hét­vé­gé­je.

Szom­ba­ton nem csak az idő­já­rás idéz­te a nyár­utót, hanem a Bükk szí­nei is inkább augusz­tus végé­re emlé­kez­tet­tek és nem októ­ber­re. Aznap szik­rá­zó nap­sü­tés­ben túráz­hat­tunk hazánk egyik leg­va­rázs­la­to­sabb hegy­vi­dé­kén, ahol vál­to­za­tos töb­rök, hegyi rétek, óri­á­si bük­kö­sök és párat­lan kilá­tá­sok kísér­ték utun­kat, miköz­ben Koz­ma Atti­la, Egye­sü­le­tünk Élő­vi­lág­vé­del­mi szak­osz­tály­ve­ze­tő­je mesélt a Bükk­ről, ter­mé­szet­ről és táj­ról, karszt­ról és bar­lan­gok­ról, med­vék­ről és far­ka­sok­ról, no meg Egye­sü­le­tünk itte­ni mun­ká­já­ról.

A hét­vé­gén ez alka­lom­mal is a Haza­já­ró hon­is­me­re­ti műsor alko­tói vol­tak ven­dé­ge­ink és túra­tár­sa­ink. Kenye­res Osz­kár mel­lett Moys Zol­tán ren­de­ző, Schödl Dávid ope­ra­tőr és Tóth József hang­mér­nök is csat­la­koz­tak túránk­hoz.

Vasár­nap kicsit keve­seb­ben, de újabb túra­tár­sak­kal vág­tunk neki a hét­vé­ge záró túrá­já­nak. Ezút­tal a Bal­la-bar­lan­got fedez­tük fel, majd a Boly­gó­tú­ra tan­ös­vény bejár­va a Bük­ki Csil­lag­dá­val zár­tuk túránk. Remél­jük, hogy min­den­ki élmé­nyek­kel és új barát­sá­gok­kal gaz­da­god­va tért haza és bízunk ben­ne, hogy mielőbb újra talál­koz­ha­tunk!

Utunk végül Répás­hu­tán zár­tuk, ahol búcsút vet­tünk a túra­tár­sak­tól. Remél­jük, hogy min­den­ki élmé­nyek­kel és új barát­sá­gok­kal gaz­da­god­va tért haza és bízunk ben­ne, hogy mielőbb újra talál­koz­ha­tunk!

A szer­ve­zé­sért és beszá­mo­ló­ért külön köszö­net Hava­si Nor­bert­nek a Kap­tár­kő Egye­sü­let elnö­ké­nek.