4 évszak Túra — Hazajáró Kupatúra — április 20.

4 évszak Túra — Hazajáró Kupatúra — április 20.

Kb. 48 fővel, sze­mer­ké­lő, boron­gós idő­ben indult kör­möc­bá­nyai, Haza­já­ró Kupa­tú­ránk. A túra előtt egy helyi, auten­ti­kus kocs­má­ban gyü­le­kez­tünk, a jó han­gu­lat a zord idő elle­né­re adott volt, a meg­szo­kott albás-haza­já­rós módon, min­den­ki elin­dult a túrá­ra.

Sok kis­gyer­mek is részt vett a túrán, a leg­ap­rób­bak a szü­le­ik hátán utaz­tak hor­do­zó­ban. Az első kilá­tó­pont utá­ni mezőn ránk mosoly­gott a sze­ren­cse is: elállt az eső. Vidá­man halad­tunk tovább az ősfe­nyők­kel borí­tott hegy­ge­rin­cen, a fel­hők elosz­lot­tak, és elénk tárult a cso­dá­la­tos pano­rá­ma Kör­möc­bá­nyá­ra és a Kör­mö­ci-hegy­ség impo­záns csú­csa­i­ra.

Majd vad­re­gé­nyes, mesé­be illő ösvé­nyen halad­tunk tovább, ami elve­ze­tett Euró­pa köze­pé­hez, a János­hegy­hez, és a fes­tői Keresz­te­lő Szent János Temp­lom­hoz. Itt már szin­te mele­günk volt… Meg­cso­dál­tuk belül­ről a temp­lo­mot, és rövid pihe­nő és lazu­lás után elin­dul­tunk föl­fe­lé, Kékel­lő irá­nyá­ba. Itt várt min­ket a hosszabb pihe­nőnk, de nagy meg­le­pe­té­sünk­re Kékel­lőn hózá­por foga­dott min­ket, de mire csil­la­pí­tot­tuk éhsé­gün­ket és szom­jun­kat, és foly­tat­tuk túrán­kat, már nyo­ma sem volt a hava­zás­nak. Követ­ke­ző állo­má­sun­kon, a pano­rá­más kilá­tó­nál feke­te gomoly­fel­hő köze­le­dett, az idő­já­rás megint csak zord­ra for­dult. Már szin­te biz­tos­ra vet­tük, hogy elázunk, így lefe­lé nem kel­lett ker­get­ni min­ket, gyor­san meg­in­dul­tunk a sötét feny­ve­sen keresz­tül Kör­möc­bá­nyá­ra, röp­ke 40 perc alatt le is értünk.

Remé­nye­in­ket túl­szár­nyal­va az esőt sike­rült elke­rül­nünk, kel­le­me­sen elfá­rad­va pihen­tünk meg az indu­lá­si hely­szí­nen, ahol a házi­gaz­da mosollyal foga­dott ben­nün­ket, és jó szo­ká­sa sze­rint néhány kupi­cá­nyi nedűt is kap­tunk aján­dék­ba. A csa­pat­nak átad­tuk a jól meg­ér­de­melt okle­ve­le­ket és kitű­ző­ket, majd vidám han­gu­lat­ban búcsút vet­tünk egy­más­tól. Néhá­nyan aznap még Kör­möc­bá­nyán alud­tunk, közö­sen vacso­ráz­tunk, beszél­get­tünk egy helyi étte­rem­ben, és beba­ran­gol­tunk az éjsza­kai Kör­möc­bá­nyát.

Köszön­jük min­den­ki­nek a rész­vé­telt, várunk sze­re­tet­tel leg­kö­ze­lebb is túráinkon!A beszá­mo­ló­ért és a képe­kért köszö­net Tóth Zol­tán­nak a túra házi­gaz­dá­já­nak.