Zsigárd

Uticélok / Felvidék / Mátyusföld
Nehézségi szint:
2/10

A Zsi­gárdy csa­lád ősi fész­ke is az esz­ter­go­mi érsek­ség­hez tar­to­zott egy­kor. A török ide is betört, de az újjá­szü­le­tés­ről mesél, hogy a 17. szá­zad­ban már mező­vá­ros volt. 1849 júni­u­sá­ban itt is áldoz­tak Gör­gey vité­zei a sza­bad­ság oltá­rán. És hiá­ba a 20. szá­za­di kite­le­pí­té­sek, miért pont Zsi­gárd­ról sike­rült vol­na kitö­röl­ni a magyar éle­tet?

Erről mesél Kaszás Atti­la szü­lői háza is, amit a szín­mű­vész a köz­ség­nek aján­dé­ko­zott, falu­mú­ze­um cél­já­ra. Kaszás Atti­lá­nak már csak hal­ha­tat­lan lel­ke és szel­le­me él közöt­tünk, de cél­ja meg­va­ló­sult: a ház­ból nem holt tár­gyak gyűj­te­mé­nye, hanem élő táj­ház lett.

Hazajáró epizódban szerepelt: