Zimony

Uticélok / Délvidék / Bánság

Az Árpád-kor­ban még a magyar-bizán­ci határ fon­tos váro­sa volt Zimony. A török bal­ká­ni tér­hó­dí­tá­sa ide­jén újra meg­nőtt jelen­tő­sé­ge, és az első világ­há­bo­rú első pus­ka­lö­vé­se is itt dör­dült el. A Hunya­di­ak ősi várá­ból nem sok maradt, de áll még a torony, ami ezred­éves itt­lé­tün­ket hir­de­ti.

A Mil­le­ni­um évé­ben, 1896-ban össze­sen hét emlék­mű­vet épí­tet­tek a Kár­pát-meden­cé­ben. Ebből az egyi­ket Zimony­ban emel­ték, amely cso­dá­val hatá­ros módon túl­él­te a 20. szá­zad viha­ra­it. Annak ide­jén nem vélet­le­nül esett a válasz­tás Zimony­ra, ugyan­is itt adta vissza lel­két a Terem­tő­nek Hunya­di János.

Hazajáró epizódban szerepelt: