Vidalykő

Vidalykő

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
7/10

Neve­zik Tőgy-csúcs­nak és Vida-tető­nek is az Ara­nyos fölött emel­ke­dő 1285 méte­res mész­kő­szir­tet, ahon­nan nem min­den­na­pi kilá­tás tárul a láto­ga­tó elé. Az Ara­nyo­son túl a Gya­lui-hava­sok, kis­sé délebb­re az Erdé­lyi-érc­hegy­ség vonu­la­tai emel­ked­nek, míg kelet felé a szom­szé­dos Ordas­kő gerin­ce húzó­dik. A csúcs észa­ki olda­lá­nak lej­tő­in talál­juk a híres vörös­fe­nyő rezer­vá­tu­mot, amely jég­kor­sza­ki relik­tum.

A csúcs meg­kö­ze­lí­té­se:
Toroc­kó­ról a piros, a kék kereszt, majd a piros kör jel­zé­sen 10 km, 1000 m szint­emel­ke­dés­sel.
Toroc­kó­szent­györgy­ről a kék keresz­ten, majd a piros körön 6,5 km, 750 m szint­emel­ke­dés­sel.
Vidaly­ból a kék keresz­ten, majd a piros körön 5,7 km, 860 m szint­emel­ke­dés­sel.