Turócszentmárton

Uticélok / Felvidék / Turóc
Nehézségi szint:
2/10

A Turó­ci-meden­ce köz­pon­ti váro­sa, a Dancs-mes­ter, zólyo­mi főis­pán ala­pí­tot­ta Szent­már­ton. Nevét 13. szá­za­di, Szent Már­ton tisz­te­le­té­re szen­telt temp­lo­má­ról kap­ta.

A tele­pü­lés a Kos­suth csa­lád ősi fész­ke, bir­to­ku­kat még IV. Bélá­tól kap­ták. Itt éltek évszá­za­do­kon át, míg­nem Kos­suth Lász­ló, ügy­vé­di okle­vél­lel a tar­so­lyá­ban Mono­kon vál­lat állás, azt And­rássyak­nál. Itt szü­le­tett fia, Kos­suth Lajos.

Egy szép feny­ves­li­get köze­pén talál­ha­tó az 1960-as évek­ben ala­pí­tott turóc­szent­már­to­ni falu­mú­ze­um. Fel­vi­dék egyik leg­na­gyobb sza­bad­té­ri nép­raj­zi kiál­lí­tá­sa a Kár­pát-meden­ce észak­nyu­ga­ti részé­nek hagyo­má­nyos népi épí­té­sze­tét vonul­tat­ja fel. A falu­mú­ze­um hű képet nyújt az elmúlt szá­za­dok népi mes­ter­sé­ge­i­ről, kis­ipa­rá­ról és min­den­nap­ja­i­ról is.

Hazajáró epizódban szerepelt: