Satrinca

Uticélok / Délvidék / Szerémség
Nehézségi szint:
2/10

A magya­rok a 19. szá­zad­ban, Kis­he­gyes­ről és a Dunán­túl­ról köl­töz­tek ide, Sat­rincá­ra. 1850-ben római kato­li­kus temp­lo­mot is épí­tet­tek maguk­nak, melyet első Szent kirá­lyunk­nak, Ist­ván­nak szen­tel­tek. Hitü­ket min­den idő­ben meg­tar­tot­ták, ehhez adtak erőt azok a magyar szen­tek és kirá­lyok, akik­nek fres­kói a temp­lom­bel­sőt díszí­tik. Van itt magyar egye­sü­let és táj­ház is.

Hazajáró epizódban szerepelt: