Kazán-szorosok

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
3/10

Az Al-Duna leg­lát­vá­nyo­sabb sza­ka­sza a 150 méter szé­les, és több, mint 70 méter mély vizű szur­dok, a Nagy-Kazán-szo­ros. A Kazá­nok között a Duna egy rövid sza­ka­szon kiszé­le­se­dik. Éppen itt, a duna­töl­gye­si öblö­zet­ben van a meder leg­mé­lyebb pont­ja, több mint 80 méter­rel a víz alatt.

Aztán újra köze­lebb hajol­nak egy­más­hoz a szik­la­fa­lak: és már höm­pö­lyög is tovább a folyam a követ­ke­ző szű­kü­le­ten, a nem kevés­bé lát­vá­nyos Kis-Kazán-szo­ro­son.

A Vas­ka­pu áttör­he­tet­len rop­pant bérc­tö­me­gén az első rést a róma­i­ak ütöt­ték.  A hajók von­ta­tá­sát is biz­to­sí­tó hadi­út épí­té­sét kitel­je­sí­tő Tra­i­a­nus csá­szár művét örö­kí­tet­te meg a Miroc falá­ban egy emlék­táb­la. Ám a mun­ká­la­tok már Tibe­ri­us ide­jén elkez­dőd­tek. Abban az évben, ami­kor a róma­i­ak épp a szo­ros jobb par­ti szik­la­fa­lá­ba vájt út épí­té­sé­vel fog­la­la­tos­kod­tak, pár ezer kilo­mé­ter­rel odébb, a jeru­zsá­le­mi Gol­go­ta hegyen épp egy Jézus nevű fér­fit feszí­tet­tek kereszt­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: