Pancsova

Uticélok / Délvidék / Bánság
Nehézségi szint:
2/10

Toron­tál vár­me­gye régi határ­őr köz­pont­ja Pan­cso­va. A Temes dunai tor­ko­la­tát az 1909-ben emelt vilá­gí­tó­tor­nyok jel­zik.

Pan­cso­ván Árpád népé­nek lete­le­pe­dé­se óta folya­ma­to­san jelen van a magyar­ság, de az utób­bi évszá­za­dok már a kisebb­sé­gi létünk­ről szól­tak. A szór­vány közös­sé­get a Pető­fi Sán­dor Egye­sü­let fog­ja össze.

Hazajáró epizódban szerepelt: