Nedej-csúcs

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
7/10

A Kapa­ci­na kelet­ről nyu­gat felé eny­hén maga­so­dó főge­rin­cét az úgy­ne­ve­zett Bor­esz­ku-fel­szín marad­vá­nyai: szé­les, hul­lá­mos hátak, tágas fenn­sí­kok és alha­va­si rétek jel­lem­zik. A főge­rinc aszim­met­ri­kus­sá­ga szem­be­tű­nő: észak felé rövid, de mere­dek patak­völ­gyek fut­nak a szom­szé­dos Lator-havas és kisebb test­vé­re, a Lato­ri­ca irá­nyá­ba. A déli oldal patak­völ­gyei ezzel szem­ben hosszab­bak, lej­té­sük jóval eny­hébb.

Az Ursu- és a Kapa­ci­na-csú­cson keresz­tül érjük el a hegy­ség leg­ma­ga­sabb ormát, a Nedejt.

Hazajáró epizódban szerepelt: