Nándorfehérvár

Uticélok / Délvidék / Bánság
Nehézségi szint:
2/10

Az ezer éves hatá­ron fek­szik dicső tör­té­nel­münk egyik leg­fé­nye­sebb dia­da­lá­nak szín­he­lye, Nán­dor­fe­hér­vár. Itt véd­ték meg ele­ink Hunya­di János veze­té­sé­vel 1456-ban a Magyar Király­sá­got és a keresz­tény Euró­pát. A vár ma is őrzi a nagy had­ve­zér emlé­két. A Hunya­di-kapu volt annak a tör­té­nel­mi tett­nek a szín­he­lye, ahol Dugo­vics Titusz hősi halált hal­va a mély­be rán­tot­ta a török vitézt. De Nán­dor­fe­hér­vár sem kerül­het­te el a sor­sát, török kéz­re került, és ott is maradt egé­szen 1863-ig, ami­kor ünne­pé­lye­sen átad­ták a kul­csát a szer­bek­nek, így lett Szer­bia fővá­ro­sa.

Közel fél évez­red telt el a nán­dor­fe­hér­vá­ri dia­dal után, ami­kor ismét csa­ta­zaj ver­te fel Belg­rá­dot. Az első világ­há­bo­rú­ban heves har­cok dúl­tak a vidé­ken az oszt­rák-magyar monar­chia és a szerb had­se­reg között. Hős hon­vé­de­ink teme­tő­je Isten­nek hála átvé­szel­te a titoi vész­kor­sza­kot.

Hazajáró epizódban szerepelt: