Nagybánya

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
2/10

Nagy­bá­nya közép­ko­ri ere­de­tű, szász ala­pí­tá­sú város, később elma­gya­ro­so­dott. A főté­ren lát­ha­tó a Szi­lá­gyi Erzsé­bet ház, a mino­ri­ta rend­ház, a sze­cesszi­ós Szent Ist­ván szál­ló és Lend­vay Már­ton szí­nész szü­lő­há­za, aki Déry­nék kor­tár­sa és korá­nak egyik leg­szebb fér­fi­ja volt. De itt lát­ha­tó az egy­ko­ri Feke­te Sas foga­dó is, ahol Pető­fi Sán­dor és Szend­rey Júlia töl­töt­te a nász­éj­sza­ká­ját.

A város régen messze föl­dön híres Szent Ist­ván­ról elne­ve­zett góti­kus temp­lo­má­ból mára már csak a torony maradt, falán a pán­cé­los vitézt ábrá­zo­ló “Roland dom­bor­mű­vel”, amely annak ide­jén a város pal­los­jo­gát jelez­te. Az Ist­ván-torony mögött maga­so­dik az 1720-ban barokk stí­lus­ban épült Szent­há­rom­ság temp­lom. És a főtér túl­ol­da­lá­ból nyí­ló Híd utcá­ban néz le ránk a refor­má­tu­sok híres 18. szá­za­di temp­lo­ma is, melyet – egy embe­ri arc két sze­mé­re és szá­já­ra emlé­kez­te­tő torony­ab­la­kai után – a helyi­ek csak „ásí­tó torony­nak” nevez­nek.

A magyar meg­ma­ra­dás bás­tyá­ja a város egyet­len magyar kul­tu­rá­lis intéz­mé­nye a Tele­ki Magyar Ház. Bánya­vi­dék egyik meg­ha­tá­ro­zó egyé­ni­sé­ge, a 48-as sza­bad­ság­harc ezre­de­se, gróf Tele­ki Sán­dor élte itt utol­só éve­it.

Nagy­bá­nyán talál­ha­tó Euró­pa leg­ér­té­ke­sebb ásvány­ki­ál­lí­tá­sá­nak ott­hont adó ásvány­ta­ni múze­um. Nagy­bá­nyát 1349-ben emlí­tik elő­ször okira­tok, meg­je­gyez­ve, hogy a város gaz­dag arany‑, ezüst- és ólom­le­lő­he­lyek­ben. A kör­nyé­ken műkö­dő bányák­ból egy­ko­ron nem­csak ércet, hanem külön­le­ges szép­sé­gű ásvá­nyo­kat is hoz­tak fel, melyek az egész vilá­gon ismert­té tet­ték Nagy­bá­nyát és a múze­u­mot.

Hazajáró epizódban szerepelt: