Margit-kilátó és Léka

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

A múlt szá­zad­ban épült Mar­git-kilá­tó­ból remek kilá­tás nyí­lik a Kősze­gi és Boros­tyán­kői hegy­sé­gek felé.

A Gyön­gyös völ­gyé­ben fek­szik Léka. A pati­nás nagy­köz­ség barokk plé­bá­nia­temp­lo­mát a „magyar krő­zus,” Nádasdy Ferenc ország­bí­ró épít­tet­te a 17. szá­zad­ban. A Nádasdy csa­lá­dot fém­jel­zi a köz­ség szé­lén maga­so­dó Lékai vár is. Hazánk nyu­ga­ti vége­i­nek egyik leg­ré­gibb kőerőd­je a 13. szá­zad­ban épült. Elő­ször kirá­lyi vár volt, majd ahogy len­ni szo­kott, vál­ta­koz­tak tulaj­do­no­sai, végül a 17. szá­zad­tól egé­szen az első világ­há­bo­rú­ig az Ester­há­zy­ak­hoz tar­to­zott. Az épü­le­tet és a régi ren­di vilá­got súlyo­san meg­ron­gá­ló máso­dik világ­égés után a ’60-as évek­ben Paul Anton Kel­ler oszt­rák író vásá­rol­ta meg. Fel­újí­tot­ta, múze­u­mot, szál­lót és gyógy­in­té­ze­tet ala­kí­tott ki ben­ne. A lékai tótól cso­dás kilá­tás nyí­lik a vár­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: