Malom-patak völgye, Nagyrét

Uticélok / Felvidék / Turóc
Nehézségi szint:
4/10

A Malom-patak völ­gye soká­ig isme­ret­len volt a turis­ták előtt. Aztán az elmúlt évek­ben lel­kes szent­már­to­ni hegy­má­szók kiépí­tet­ték ben­ne a piros sáv jel­zé­sű ösvényt. A vad­re­gé­nyes, szur­dok­ká szű­kü­lő patak­me­der alsóbb sza­ka­sza­in hidak teszik kényel­me­seb­bé az elő­re­ju­tást.

Fel­sőbb sza­ka­szán a szur­do­kot még mere­de­kebb és maga­sabb szik­la­fa­lak öve­zik. Innen kez­dő­dik a Via Fer­ra­ta, azaz egy drót­kö­tél­lel biz­to­sí­tott hegyi sza­kasz, ami­hez már segéd­esz­kö­zök­re is szük­sé­günk lesz.

A szur­dok­völgy tete­jén meg­sza­ba­dul­ha­tunk a beülők­től és a fer­ra­ta szet­tek­től. Innen már könnyű erdei emel­ke­dő követ­ke­zik.

A csúcs­ról, a Nagy­rét­ről végig­pász­táz­hat­juk a Turó­ci-meden­cét. Szem­ben a Nagy-Fát­ra, mögöt­te az Ala­csony-Tát­ra buk­kan elő. Észak­ról a Kri­vá­ni-Fát­ra köszön ránk. Nyu­gat felé fel­tá­rul­nak a Zsol­nai-meden­cé­re eresz­ke­dő Raj­eci-Fát­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: