Kővárhosszúfalu

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
3/10

A kas­tély­ban a Tele­ki-csa­lád sar­ja, Imre élt. Itt szü­le­tett lánya, a magyar nőne­ve­lés úttö­rő­je Tele­ki Blan­ka, akit a ’48-as sza­bad­ság­harc buká­sa után fel­ség­áru­lás vád­já­val 10 év bör­tön­re ítél­tek. A kővár­hosszú­fa­lui kas­tély sor­sát is meg­pe­csé­tel­te a 20. szá­zad: beren­de­zé­sét, könyv­tá­rát kifosz­tot­ták. Ma román tulaj­don­ban van. A falu mel­lett egy­kor a Tele­ki-csa­lád krip­tá­ja állt, amit a román meg­szál­lók lerom­bol­tak, helyét beszán­tot­ták, de pár sír­em­lék meg­ma­radt az orgo­na­bok­rok között.

Hazajáró epizódban szerepelt: