Kőszegi-hegység (Hétforrás, Óház-tető és a Stájerházak)

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

Hét­for­rást régen Vár­ku­ta néven emle­get­ték, hisz e for­rás lát­ta el víz­zel a fölöt­te maga­so­dó Fel­ső­vá­rat. Aztán 1896-ban fedez­ték fel újra és a Mil­len­ni­um tisz­te­le­té­re épí­tet­ték ki a hét hon­fog­la­ló magyar törzs vezé­ré­nek nevét vise­lő kifo­lyó­nyí­lá­sa­it. A helyi­ek úgy tart­ják, aki mind a hét for­rás vizé­ből iszik, annak tel­je­sül egy kíván­sá­ga.

Az Óház-tető ormán Kőszeg leg­ré­gibb vára, a Fel­ső­vár rom­ja­i­ra emelt kilá­tó hir­de­ti jeles múl­tunk örök­sé­gét. A vár már a X‑XI. szá­zad­ban áll­ha­tott, ám az Alsó­vár meg­épül­te után hamar elmúlt dicső­sé­ge, s rom­jai az enyé­sze­té let­tek. 1896-ban lel­kes kősze­gi turis­ták az öreg­to­rony rom­já­ra kilá­tót épí­tet­tek, ám az 1917-ben össze­dőlt. 1991-ben aztán Bakay Kor­nél régész veze­té­sé­vel fel­tár­ták a marad­vá­nyo­kat és 1996-ban, a turis­ták újra bir­tok­ba vehet­ték a kilá­tó­tor­nyot.

A Kősze­gi-hegy­ség­ben szin­te egy­mást érik a ter­mé­sze­ti és tör­té­nel­mi lát­ni­va­lók. Nem vélet­len, hogy a hegy­ség az Írott­kő Natúr­par­kot fog­lal­ja magá­ba. Az Irány-hegy érin­té­sé­vel érünk el a Vörös kereszt­hez, majd hosszú kanyar­gás után a Stá­jer­há­zak­hoz. Az épü­let­együt­tes nevét az 1750-ben Mária Teré­zia által ide­te­le­pí­tett stá­jer erdé­szek­ről kap­ta, akik egé­szen 1954-ig lak­tak itt. A szé­pen fel­újí­tott házak­ban ma Erdé­sze­ti Múze­um és erdei isko­la műkö­dik.

Hazajáró epizódban szerepelt: