Kapornak

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

A szé­pen rend­be hozott Sker­lák ház ad helyet a kör­nyék leg­gaz­da­gabb nép­raj­zi gyűj­te­mé­nyé­nek, az Őrsé­gi Nép­raj­zi Kiál­lí­tás­nak. A taka­ros ház és mel­lék­épü­le­tei egy­kor jól műkö­dő, virág­zó gaz­da­ság­ról tanús­kod­nak, arról a mun­kás és a ter­mé­szet­tel har­mo­ni­kus letűnt élet­for­má­ról, ami a határt őrző, s köz­ben gaz­dál­ko­dó, keres­ke­dő őrsé­gi embe­re­ket jel­le­mez­te. A gaz­da­ság­ban lát­ha­tó­an nem­csak föld­mű­ve­lés­sel fog­la­la­tos­kod­tak, de a jöve­de­lem kiegé­szí­té­sé­re az épü­let­ben pálin­ka­fő­ző is műkö­dött.

Hazajáró epizódban szerepelt: