Hernád-áttörés

Hernád-áttörés

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
4/10

A Her­nád Káposz­ta­fal­vá­tól Sze­pes­sü­me­gig tar­tó sza­ka­szán fog­ta magát, és évez­re­dek alatt egy való­sá­gos kanyont vésett magá­nak a mere­dek, néhol 300 méte­res szik­la­fa­lak közé. A remek­be sza­bott szur­do­kot hamar fel­fe­dez­ték a hazai turiz­mus meg­te­rem­tői is. 1906-ban Hajts Béla tár­sa­i­val tuta­jon jár­ta végig a Her­nád-áttö­rést és elha­tá­roz­ta, hogy a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra is egész hosszá­ban jár­ha­tó­vá teszi a varázs­la­tos kanyont. Azóta egy­re nép­sze­rűb­bé és jól kiépí­tet­té vált a völgy. Ma már fém­hídak, lán­cok, mászó­va­sak és fapal­lók segí­tik az elő­re­ha­la­dást az éles kanya­ro­kat leíró vir­gonc Her­nád men­tén.

A Her­nád-áttö­ré­sen a kék turis­ta­jel­zé­sen mehe­tünk keresz­tül, amely 4 óra alatt vezet végig a kanyo­non Csin­gó és Erdő­al­ja között. Útköz­ben érint­jük a Kar­tha­u­zi-hidat, a Lét­án­fal­vi-malom rét­jét, fel­mász­ha­tunk a Fehér-patak völ­gyén, a Kolos­tor-szur­do­kon és a Tamás­fal­vi-kilá­tó­hoz is. Vissza­fe­lé választ­hat­juk a pár­hu­za­mo­san, a karszt­pe­re­men futó sár­ga jel­zést. Ez mind­két irány­ból 3 óra 20 per­ces utat jelent, miköz­ben több hely­ről is (Ördög-gerinc, Tamás­fal­vi-kilá­tó) is lete­kint­he­tünk az áttö­rés­re és még karszt­je­len­sé­gek­kel is (Gac­ko­va-lyuk) talál­koz­ha­tunk. Szin­tén érde­mes fel­ka­pasz­kod­ni a Csin­gó felet­ti Bagoly-szik­lá­ra, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik az üdü­lő­te­lep­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: