Tamásfalvi-kilátó

Tamásfalvi-kilátó

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
4/10

Nem túl­zás azt állí­ta­ni, hogy a Káposz­ta­fal­vi-karszt leg­szebb kilá­tó­he­lye a Tamás­fal­vi-kilá­tó szik­la­pe­re­me. A csak­nem 150 méte­res füg­gő­le­ges szik­la­fal tera­szá­ról nagy­sze­rű a kilá­tás a Her­nád-áttö­rés alsó sza­ka­szá­ra és a karszt­vi­dék­re.

A leg­egy­sze­rűb­ben Sze­pest­amás­fal­vá­ról jut­ha­tunk ide a zöld jel­zé­sen 2 kilo­mé­te­res túrá­val. A jel­zés a góti­kus ala­pú kato­li­kus temp­lom­tól indul, elhagy­ja a falut, majd a Tamás­fal­va felet­ti szán­tók­ra ér. Némi kapasz­ko­dás után eléri az erdőt, ahon­nan még 10 perc séta a kilá­tó­hely. Per­sze ha már itt járunk, érde­mes bel­jebb merész­ked­ni a karszt­vi­dék­re, így ter­mé­sze­tes, hogy a leg­töb­ben a Her­nád-áttö­rés vagy a Kolos­tor-szur­dok bejá­rá­sá­val kom­bi­nál­ják ezt a túrát. De akár végig­sé­tál­ha­tunk Csin­gó­tól Erdő­al­já­ig (Pod­le­sok) a sár­ga jel­zé­sen, amely a Her­nád­ra néző leg­szebb kilá­tó­pon­to­kat fűzi fel a karszt pere­mén, és nyil­ván­va­ló­an érin­ti a Tamás­fal­vi-kilá­tót is. A sár­ga jel­zé­sen Csin­gó­tól 1 óra ide az út, Erdő­al­já­tól 2 óra 20 perc, míg a zöl­dön Tamás­fal­vá­ról 40 perc, a Her­nád­tól 20 perc.

Hazajáró epizódban szerepelt: