Dráva-menti falvak (Dárda, Bellye, Várdaróc)

Uticélok / Délvidék / Drávaköz
Nehézségi szint:
2/10

Dár­dán, a Kemény bir­tok­ra épült Esz­ter­há­zy ura­da­lom 18. szá­za­di kas­té­lya úgy tűnik, las­san fel­ad­ja a küz­del­met a türel­met­le­nül roha­nó idő­vel. Pedig micso­da világ­ra emlé­kez­tet.

Miu­tán a zen­tai csa­ta győz­tes had­ve­zé­re, a török­ve­rő Savoyai Jenő her­ceg nagy kiter­je­dé­sű drá­va­szö­gi bir­to­ko­kat kapott az ural­ko­dó­tól, köz­pont­já­ban, Bellyén 1711-re épí­tet­te fel a ragyo­gó park­kal sze­gé­lye­zett kas­té­lyát.

A Szűz Mária tisz­te­le­té­re szen­telt bellyei kato­li­kus temp­lom 1775-ben épült. A hon­vé­dő hábo­rú­ban súlyo­san meg­ron­gá­ló­dott, de ma már újra régi fényé­ben ragyog.

A kas­té­lyok után már a drá­va­szö­gi népi épí­té­szet­tel, a jel­leg­ze­tes orom­fa­las házak­kal ismer­ked­he­tünk meg Vár­da­ró­con.

Hazajáró epizódban szerepelt: