Dóval és Koritnyicafürdő

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
2/10

Óhe­gyen vezet keresz­tül a hazán­kat Len­gyel­or­szág­gal össze­kö­tő leg­fon­to­sabb főút­vo­nal. Az Ala­csony-Tát­ra és a Nagy-Fát­ra közöt­ti hágón, 960 méter maga­san, cso­dás kör­nye­zet­ben fek­szik Dóval. A fát­rai oldal­ról a Zólyom-csúcs, szem­ben az Óhe­gyi-Tát­ra köz­pon­ti tömb­je, a Kecs­ke-hát kere­te­zi.

A falu a 17. szá­zad­ban kelet­ke­zett s hamar a kör­nye­ző szén­ége­tő tele­pü­lé­sek köz­pont­ja lett. Arcu­la­ta nap­ja­ink­ra erő­sen meg­vál­to­zott. Ma már nép­sze­rű hegyi üdü­lő­hely, a téli és nyá­ri spor­tok és a hegyi turisz­ti­ka fon­tos köz­pont­ja. Ren­ge­teg szál­lo­da, fel­vo­nók, kivá­ló síte­re­pek, és hegyi ösvé­nyek vár­ják a hegyi spor­tok sze­rel­me­se­it. És innen indul kelet felé az Ala­csony-Tát­ra főge­rin­cén végig­ve­ze­tő, közel 100 km hosszú piros jel­zé­sű ösvény is.

Korit­nyi­ca­für­dő már a XVI. szá­zad­ban für­dő­hely volt itt, majd a monar­chia ide­jén, a 19. szá­zad­ban fej­lő­dött nép­sze­rű für­dő­te­lep­pé. Vasas, szén­sa­vas, kese­rű­vi­zes for­rá­sai kivá­ló gyógy­ha­tás­sal van­nak az emész­tő­szer­vi bán­tal­mak­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: