Révi-szoros

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

A Körös­fő­nél ere­dő Sebes-Körös itt, Rév mel­lett tör át az úgy­ne­ve­zett Chol­no­ky-mész­kő­töm­bön. A Révi-szo­ros vala­mi­kor az egyik leg­fon­to­sabb kapu volt Erdély és az Alföld között. Ezen a völ­gyön kel­tek át a hon­fog­la­ló népek, és a közép­kor­tól a keres­ke­dők is itt bonyo­lí­tot­ták áru­for­gal­mu­kat. Tuta­jo­kon szál­lí­tot­ták az erdé­lyi árut, főleg sót és fát Bel­ső-Magyar­or­szág felé. A Révi-szo­ros­ban fon­tos vám­sze­dő­köz­pont műkö­dött. A tuta­jok a szik­la­fal­ba épült torony­nál, a Tün­dér­vár­nál kötöt­tek ki, míg az erőd mögöt­ti bar­lang a vám­ként elkob­zott áruk táro­lá­sá­ra szol­gált.

A vál­to­za­tos élő­vi­lá­gú szo­ros a Sebes-Körös és a fel­szín alat­ti vizek közös mun­ká­ja révén ala­kult ki. Míg a Körös felül­ről, a beszi­vár­gó, fel­szín alat­ti vizek belül­ről emész­tet­ték a mész­kö­vet, ami karsz­to­so­dás­hoz veze­tett. Jelleg­ze­tes­sé­gét bar­lang­jai és magas szik­la­fa­lai adják, ame­lyek a bar­lan­gá­szok mel­lett a szik­la­má­szó­kat is vonz­zák.

1940-ben, ami­kor a II. bécsi dön­tés­sel Észak-Erdély vissza­tért hazánk­hoz, Rév­re a Sze­ge­di Magyar Kirá­lyi 18. zász­ló­alj vonult be. Foga­dá­suk­ra hatal­mas ünnep­sé­get ren­dez­tek és a szo­ros­ban a „Lapos­kő” nevű szik­lá­ban kőbe is vés­ték a fel­sza­ba­du­lás emlé­két. A kom­mu­niz­mus­ban igye­kez­tek eltün­tet­ni a fel­ira­tot, ám nem sike­rült tel­je­sen, néhány betű ma is kive­he­tő és az emlé­kek­ből úgy­sem töröl­he­tők ki a haza­té­rés mámo­ros pil­la­na­tai.

A szo­ros régen csak gya­log vagy tutaj­jal volt jár­ha­tó. Kivé­te­les szép­sé­gét a Nagy­vá­rad és Kolozs­vár között 1870-ben meg­nyílt vas­út­vo­nal tár­ta fel a nagy­kö­zön­ség előtt.

A szo­ros köze­pe táján egy pazar víz­esés zuhan a Sebes-Körös­be.

Hazajáró epizódban szerepelt: