Vackor Tanya — Zselic

Vackor Tanya — Zselic

Uticélok / Anyaország

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kedvezmény a szállás árából: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Beck Zoltán

7400 Kaposvár
Töröcskei tó
(Magyarország)

GPS: 46.32962, 17.77905

Telefonszám:

+36 30 9364763


E-mail:Kapos­vár leg­tisz­tább leve­gő­jű részén, érin­tet­len ter­mé­sze­ti kör­nye­zet­ben vár­ja a pihen­ni, kikap­cso­lód­ni vágyó­kat. Ide­á­lis egyé­ni és cso­por­tos üdü­lés­hez, csa­lá­di és bará­ti össze­jö­ve­te­lek ren­de­zé­sé­hez, par­tik szer­ve­zé­sé­hez, vala­mint erdei isko­lai, okta­tá­si prog­ra­mok meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz. A ven­dég­lá­tók tel­jes ellá­tás­sal gon­dos­kod­nak a ven­dé­gek kényel­mé­ről, a tábor­ban hideg-meleg vizes zuha­nyo­zó, mele­gí­tő­kony­ha, igény ese­tén napi három­szo­ri étke­zés, büfé áll ren­del­ke­zés­re. A tábor­ban eltöl­tött sza­bad­időt még kel­le­me­seb­bé teszi, a ter­mé­sze­ti kör­nye­zet­hez kap­cso­ló­dó prog­ra­mok­ban való rész­vé­tel: lovag­lás, hor­gá­szás a 11 hek­tá­ros Töröcs­kei-tavon, ter­mé­szet­já­ró túrák a Zse­lic cso­dá­la­tos tája­in.