Domonkosfa

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

A Szom­bat­hely­től Tours-ig veze­tő Szent Már­ton zarán­dok­út egyik állo­má­sa a Kis-Ker­ka patak völ­gyé­ben fek­vő Domon­kos­fa. A falu fölöt­ti dom­bon a köz­ség régi teme­tő­jé­ben áll  a 13. szá­za­di Szent Már­ton temp­lom. A déli kapu fölött a román­ko­ri épí­té­szet külön­le­ges­sé­gét talál­juk, Krisz­tus kereszt­jét ugyan­is a meg­szo­kott Isten bárá­nya helyett itt egy pár­duc tart­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: