Deáki

Uticélok / Felvidék / Mátyusföld
Nehézségi szint:
2/10

1001-et írtunk, ami­kor első szent kirá­lyunk, Ist­ván – miu­tán elren­del­te, hogy min­den 10 tele­pü­lés épít­sen egy temp­lo­mot – az egyik hely­szín­re, Deá­ki­ba ben­cé­se­ket tele­pí­tett. A Pan­non­hal­mi Főapát­ság új bir­to­ká­ról már ala­pí­tó­le­ve­lük­ben is meg­em­lé­kez­tek. A szor­gal­mas szer­ze­te­sek imád­ság­gal és mun­ká­val meg is neme­sí­tet­ték a vidé­ket. Évszá­za­do­kon át maguk irá­nyí­tot­ták a major­ság gaz­da­sá­gát, művel­ték a föl­det, s ha kel­lett, külön­bö­ző mes­ter­sé­ge­ket is kita­nul­tak.

A mun­ka mel­lett a frá­te­rek meg­te­rem­tet­ték az imád­ság házát is. 1228-ban egy ősi kápol­na kibő­ví­té­sé­vel Szűz Mária tisz­te­le­té­re temp­lo­mot épí­tet­tek. Több mint 6 évszá­zad telt el, s a deá­ki hívek szá­ma úgy meg­gya­ra­po­dott, hogy a temp­lo­mot Schu­lek Fri­gyes ter­vei alap­ján tovább bőví­tet­ték. 1941-ben már a fel­újí­tá­sán mun­kál­kod­tak, ami­ben nagy sze­re­pe volt Seré­di Jusz­ti­ni­án her­ceg­prí­más­nak, aki, mit ad Isten, épp Deá­ki­ban szü­le­tett.

A temp­lom­tér felet­ti eme­let egé­szen kivé­te­les emlé­ket rejt: évszá­za­do­kig itt lak­tak a ben­cés bará­tok.

Kolozs­váry Lász­ló fest­mé­nye Deá­ki talán leg­ne­ve­ze­te­sebb emlé­ké­ről mesél. Arról a 12. szá­zad végén író­dott szer­tar­tás­könyv­ről, ami­ből annak ide­jén a deá­ki papok is miséz­tek. A tatár­já­rás ide­jén Pozsony­ba mene­kí­tett kóde­xet 1770-ben egy bizo­nyos Pray György nevű szer­ze­tes vet­te kéz­be, s a latin mise­szö­ve­gek között egy külön­le­ges írás­ra lett figyel­mes: „Lat­i­a­tuc feleym zum­tu­chel mic vog­muc…” olvas­ta a szö­ve­get, s ezzel fel­fe­dez­te a leg­ré­gibb ismert össze­füg­gő magyar nyelv­em­lé­kün­ket, a Halot­ti beszé­det.

A török idők meg­té­páz­ták Deá­ki közös­sé­gét, de ki gon­dol­ta vol­na, hogy a 20. szá­zad hoz­za el leg­na­gyobb tra­gé­di­á­ját. A II. világ­há­bo­rú után vol­tak, aki­ket Cseh­or­szág­ba depor­tál­tak kény­szer­mun­ká­ra, máso­kat erő­szak­kal Magyar­or­szág­ra tele­pí­tet­tek. Egyet­len bűnük volt, hogy magyar­nak szü­let­tek. De ezer év tör­té­nel­mét nem lehe­tett sut­ba dob­ni és Mátyus­föld hitét és magyar­sá­gát nem sike­rült meg­tör­ni.

Hazajáró epizódban szerepelt: