Csodavár

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A kék jel­zé­sen halad­va érjük el Közép-Euró­pa leg­lát­vá­nyo­sabb karszt­együt­te­sét, a Cso­da­vá­rat. A Cso­da­vár úgy ala­kult ki, hogy a Vár-patak leg­mé­lyeb­ben fek­vő pont­ja­ként össze­gyűj­ti a kör­nyék fel­szín alat­ti vize­it. Ezek a víz­fo­lyá­sok addig váj­ták, szé­le­sí­tet­ték a fel­szín alat­ti üre­ge­ket, amíg azok a hatal­mas kőfel­szín nyo­má­sá­tól és a föld­ta­ni moz­gá­sok­tól besza­kad­tak.

Hazajáró epizódban szerepelt: