Csaba Vendégház és “Csűr” Szálló — Siklód

Csaba Vendégház és “Csűr” Szálló — Siklód

Uticélok / Erdély / Sóvidék
Nehézségi szint:
1/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállásdíjból: 10%

Kizárólag HHTE tagoknak.

Félpanzió árából: 10%

Kizárólag HHTE tagoknak.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Ulveczki Csaba, Pálfi Ferencné Ilonka

537009 Siklód
Str. Murva 33.
(Románia)

GPS: 46.51702, 25.03891

Telefonszám:

00 36 30 856 1939 (Csaba) (00 40 747 262 380 (Ilonka))

Weboldal:

http://www.siklod.hu/

E-mail:Sik­lód a „hegy­re szúrt” falu a „világ végén.” Egy zsák­fa­lu, egy „élő skan­zen” a Szé­kely Sóvi­dé­ken. A Csa­ba ven­dég­ház, és „Csűr” szál­ló, egy több mint 100 éves Sóvi­dé­ki tor­ná­cos ház, és egy a Csűr­ből átala­kí­tott szál­lás. Sik­lód tele­pü­lés leg­ma­ga­sab­ban fek­vő részén, a Mur­va utcá­ban talál­ha­tó (750 m) cso­dá­la­tos, pano­rá­más kilá­tás­sal a tele­pü­lés­re, a Kós Károly által ter­ve­zett refor­má­tus temp­lom­ra, és az öreg harang­láb­ra. Ere­de­ti stí­lus, hagyo­má­nyos búto­rok, össz­kom­fort, cso­dá­la­tos kilá­tás, nyu­godt pihe­nés.

A tele­pü­lés skan­zen jel­le­gű. Sik­lód épí­té­sze­te alig vál­to­zott az elmúlt évszá­za­dok­ban. Épü­let­ál­lo­má­nya az erdé­lyi fal­vak között is kiemel­ke­dő. A falu­kép egy­sé­ges. Parajd 29 km (Sóbá­nya, sós strand, só szik­lák); Szo­vá­ta 39 km (Med­ve-tó, Monar­chia kora­be­li vil­lák) Har­gi­ta 85 km; Szé­kely­ud­var­hely 65 km.

FÉRŐHELYEK SZÁMA/SZOBÁK SZÁMA: 17 SZEMÉLYNEK 4 SZOBÁBAN

CSABA VENDÉGHÁZ: 2 szo­ba (5 fő)

 • “Sik­ló­di tisz­ta­szo­ba”, fran­cia ágy (2 fő); egy­sze­mé­lyes ágy (1 fő)
 • kan­dal­ló, régi sik­ló­di búto­rok­kal fel­sze­relt szo­ba
 • Tágas nap­pa­li: kihúz­ha­tó szé­les kana­pé (2 fő)
 • Címe­res cse­rép­kály­ha
 • Fel­sze­relt kony­ha
 • Zuhany­zós für­dő­szo­ba, WC
 • Pano­rá­más kör­tor­nác, kilá­tás a falu­ra, a temp­lom­ra
 • Pano­rá­más nyá­ri terasz

Fűtés típu­sa: központi/fa/kandallók, meleg víz boj­ler­ből.

CSŰR SZÁLLÓ: 2 szo­ba (12 fő)

Föld­szin­ten:

 • Fel­sze­relt kony­ha (közös)
 • 2 db für­dő­szo­ba
 • 3 db WC
 • Kert­he­lyi­ség, hatal­mas udvar

Eme­le­ten:

 • Háló­szo­ba I: Fran­cia ágy (2 fő) Eme­le­tes ágy (2 fő)
 • Háló­szo­ba II: Fran­cia ágy (2 fő) Egy­sze­mé­lyes ágy (6 db)

Fűtés típu­sa: központi/fa/kandallók, meleg víz boj­ler­ből.

SZÁLLÁSDÍJ:

Csa­ba Ven­dég­ház: 65 RON/fő/éj
Csűr Szál­ló: 40 RON/fő/éj

ELLÁTÁS (VÁLASZTHATÓ):

Reg­ge­li: 25 RON/fő/nap
Fél­pan­zi­ós ellá­tás: 60 RON/fő/nap

SZOLGÁLTATÁS, FELSZERELTSÉG

 • Tel­jes nyu­ga­lom, pihe­né­sét sem­mi nem zavar­ja meg
 • Hatal­mas kert, zöld­öve­zet
 • Ellá­tás: reg­ge­li, vacso­ra
 • Bog­rá­cso­zá­si lehe­tő­ség
 • Kan­dal­ló, köz­pon­ti fűtés
 • Fel­sze­relt kony­ha
 • Ebéd­lő
 • Wifi-inter­net
 • Par­ko­ló­hely a ház előtt és az udva­ron

A SZÁLLÁSHELYEN MEGSZÁLLÓ HAZAJÁRÓKAT  AZ ALÁBBI AJÁNDÉK PROGRAMOKKAL VÁRJUK:

 • Üdvöz­lő pálin­ka és kávé
 • Tele­pü­lés, temp­lom bemu­ta­tá­sa
 • Sik­ló­di női vise­let­be való beöl­töz­te­tés
 • Íjász­ko­dás

LÁTNIVALÓK, KIRÁNDULÁSOK-TÚRÁK SIKLÓDON

 • A falu skan­zen jel­le­gű tor­ná­cos alá­pin­cé­zett házai
 • Refor­má­tus temp­lom 1994-ben épült Kós Károly ere­de­ti ter­vei sze­rint.
 • Fa harang­lá­ba 1784-ben épült, a torony egyi­ke Erdély leg­szebb harang­lá­ba­i­nak.
 • A „cse­re­pes” tűz­hely és táj­ház
 • Első és máso­dik világ­há­bo­rús hősi emlék­mű és a turul­ma­da­ras Mil­len­ni­u­mi emlék­osz­lop
 • Sik­ló­di szé­kely nép­vi­se­le­tek
 • Régi sik­ló­di szőt­te­sek
 • Sik­ló­di-kő 1025 m
 • Bar­lang Sik­ló­di-kő kele­ti lesza­ka­dás­ban

 

A KÖRNYÉK LÁTVÁNYOSSÁGAI

 • Parajd: 29 km (Sóbá­nya, sós für­dő, só szik­lák);
 • Szo­vá­ta: 35 km (Med­ve-tó, Monar­chia kora­be­li vil­lák)
 • Korond: kerá­mia 37 km
 • Har­gi­ta hegy­ség: Mada­ra­si-Har­gi­ta, Sípá­lya 85 km
 • Szé­kely­ud­var­hely: 65 km
 • Kőris­pa­tak: 18 km (Szal­ma­ka­lap Múze­um)
 • Szé­kely­ke­reszt­úr: Pető­fi emlé­kek: 32 km
 • Homo­ród­für­dő: 58 km
 • Sípá­lya Bog­dan: Bucsin-tető 45 km
 • Csík­sze­re­da: 105 km
 • Maros­vá­sár­hely: 58 km
 • Gyil­kos­tó: 120 km
 • Békás-szo­ros: 125 km
 • Szent Anna-tó: 145 km