Borzsa-havasok gerince

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
5/10

A főge­rinc felé tart­va, ahogy kiérünk az erdő­ha­tár fölé pazar kilá­tás fogad: előt­tünk a Borzsa gerin­ce, a Nagy-hegy tömb­jé­vel már nagyon vár­ja, hogy a hátá­ra lép­jünk. Vissza­fe­lé a Fehér-ág völ­gye, a Mára­ma­ro­si Ver­ho­vi­na elszórt boj­kó fal­vai, fölöt­tük távo­labb az Észak­ke­le­ti-Kár­pá­tok hava­sai vér­be­li Kár­pát­al­jai táj­ké­pet vará­zsol­nak elénk. Ha kicsit rájuk köze­lí­tünk, észak­nyu­gat­ról dél­ke­let­re, ott sora­koz­nak a Verec­kei-Besz­ki­dek ormai, közöt­tük a Pikuj ormá­val. Észak­ra a Mára­ma­ro­si-hava­sok, mögöt­te a Gor­gá­nok is ott napoz­tat­ják csu­pasz háta­i­kat. Észak­ke­let­re a Toronyai-hágó kör­nyé­ki hegyek, sőt, még a Feke­te-bérc is fel­vil­lant­ja magát.

A mesés kör­kép­be feled­kez­ve érjük el a főge­rin­cet a Gem­ba-csú­csá­nál. Innen a gerinc mind­két irá­nyá­ba hosszan ellá­tunk.

Az Asz­tag-csúcs a Borzsa-havas ékkö­ve. Innen ered a Borzsa folyó, amit egy kereszt­tel jelöl­tek meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: