Bisztra-vízesés

Bisztra-vízesés

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
5/10

A Polyá­na egyik köz­is­mert ékes­sé­ge, a kül­ső vul­ká­ni koszo­rú leg­na­gyobb zuha­tag­ja, a 23 méter magas­ból alá­zú­du­ló Biszt­ra-víz­esés, amely ezzel a magas­ság­gal az Észak­nyu­ga­ti-Kár­pá­tok­ban is az elsők között van. A 983 méter maga­san alá­zú­du­ló víz­esés a láva­fo­lyam egy részé­nek lesüllye­dé­sé­vel kelet­ke­zett.

Aki a Polyá­na csú­csát érke­zik meg­hó­dí­ta­ni, az álta­lá­ban ezt a zuha­ta­got is fel­ke­re­si. A víz­esést autó­val Herencs­völgy­től a Polyá­na Hotel­hez veze­tő hegyi úton köze­lít­het­jük meg. A par­ko­ló­tól már a tan­ös­vé­nyen kell leeresz­ked­nünk a víz­esés­hez, amely men­tén lép­csők és lán­cok segí­tik a turis­tát. Szin­tén a víz­esés­hez vezet a Gyet­vát és a Polyá­na Hotelt össze­kö­tő zöld turis­ta­út is.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a víz­esés.)

Hazajáró epizódban szerepelt: