Melinda Panzió — Jádremete

Melinda Panzió — Jádremete

Uticélok / Partium / Biharország

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

: Üdvözlő ital és kávé

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Viski Emília

825400 Jádremete
Strada 5, Sulina
(Románia)

GPS: 46.78236, 22.55839

Telefonszám:

+40722275745 (mobil)A Kalo­ta-havas és a Király­er­dő között húzó­dó Jád völ­gyé­ben talál­juk a Melin­da Pan­zi­ót, ahol magya­ros ven­dég­lá­tás­sal lát­nak min­den turis­tát a pan­zió tulaj­do­no­sai, Vis­ki Emí­lia és leá­nya Melin­da. Az E60-as nem­zet­kö­zi főút­tól 25 km-re talál­ha­tó, az ide veze­tő út nagy része asz­fal­tos, az utol­só 8 km köves, de min­den autó­tí­pus­sal jár­ha­tó. A szál­lás­hely köz­vet­le­nül a Boga-patak part­ján és 300 m‑re helyez­ke­dik el Jád­tól. A pan­zió a kör­nyé­ken talál­ha­tó víz­esé­sek és bar­lan­gok meg­lá­to­ga­tá­sá­hoz kivá­ló bázis. A szál­lás a tele­pü­lés köz­pont­já­ban talál­ha­tó, a temp­lom és a bár köze­lé­ben. A pan­zió 4 apart­man­nal ren­del­ke­zik, min­den apart­man 2 szo­bá­val és für­dő­szo­bá­val fel­sze­relt, 4,5,6 fő szá­má­ra. Van 2 szo­ba saját für­dő­szo­bá­val, 2,3,4 fő szá­má­ra és egy szo­ba 2 fő szá­má­ra mely­nek a für­dő­szo­bá­ja a folyós­ról nyí­lik. A Melin­da Pan­zi­ó­hoz tar­toz­nak még kisebb vil­lák is, így tud fogad­ni nagyobb cso­por­to­kat is, 50–60 főig. A pan­zi­ó­hoz több dézsa­für­dő is tar­to­zik. Fes­tői kör­nye­zet­ben lehet bog­rá­csoz­ni, hin­táz­ni, úsz­ni a meden­cé­ben, teni­szez­ni. Igény sze­rint tud biz­to­sí­ta­ni reg­ge­lit illet­ve fél­pan­zi­ós ellá­tást.