Turistatalálkozó – határtalan részvétellel

Turistatalálkozó – határtalan részvétellel

A Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let és a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let 2023. ápri­lis 29. és május 1. között máso­dik alka­lom­mal szer­vez­te meg az Al-dunai hét­vé­ge turis­ta­ta­lál­ko­zót, ame­lyen a Kár­pát-meden­ce szin­te min­den szeg­le­té­ből érke­zett 62 érdek­lő­dő vett részt.

Balázs Ist­ván BKE-elnök veze­té­sé­vel a népes csa­pat fel­fe­dez­te Her­ku­les­für­dő neve­ze­tes­sé­ge­it, motor­csó­nak­ázott a Dunán, meg­mász­ta a Kazán-szo­ros hegye­it, és elza­rán­do­kolt a lát­vá­nyos Sze­les-víz­esés­hez.

A jobb sors­ra érde­mes Her­ku­les­für­dő, a néhai Sis­si csá­szár­né ked­venc üdü­lő­he­lye immár har­minc éve a romo­so­dás útjá­ra lépett, de fes­tői ter­mé­sze­tes kör­nye­ze­té­vel és cso­dá­la­tos hatá­sú gyógy­vi­ze­i­vel így is von­zó cél­pont a turis­ták szá­má­ra. Az al-dunai hosszú hét­vé­ge részt­ve­vői az első napon meg­lá­to­gat­ták az egy­ko­ri római, majd csá­szá­ri für­dő­hely óvá­ro­sát, ahol a meg­úju­lás apró jelei már mutat­koz­nak. A máso­dik napon a BKE-sek és Haza­já­rók vegyes csa­pa­ta a Kazán-szo­ros­ban víz­re szállt egy más­fél órás dunai motor­csó­nak­ázás­ra, érint­ve a Kis- és Nagy-Kazán-szo­rost, a vete­rá­ni és poniko­vai bar­lan­go­kat, a víz alá került táb­la fölött újra­ál­lí­tott Szé­che­nyi-emlék­táb­lát és a szer­bai olda­lon lévő Tra­já­nusz-emlék­táb­lát.

A túrá­zók ezután fel­mász­tak a Kazán-szo­ros hegye­i­nek a tete­jé­re, ahol egy kör­tú­ra során felül­né­zet­ből cso­dál­hat­ták meg a Duna leg­szebb sza­ka­szát és a ter­mé­szet­vé­del­mi öve­zet cso­dá­la­tos növény­vi­lá­gát a vad­or­go­na virág­zá­sa ide­jén. Nem marad­ha­tott ki a prog­ram­ból a Szent-Koro­na-emlék­táb­la meg­lá­to­ga­tá­sa sem, amely az orso­vai modern kato­li­kus temp­lom­ban talál­ha­tó. A zer­ge­lá­bú fia­ta­lok dél­után még a Domog­led-hegyen talál­ha­tó Fehér kereszt­hez is „fel­sza­lad­tak”, ahon­nan felejt­he­tet­len kilá­tás nyí­lik Her­ku­les­für­dő­re.

A május else­jei ünnep­nap is tar­to­ga­tott meg­le­pe­té­se­ket: az utol­só túra­nap cél­pont­ja a Cser­na völ­gyé­ben talál­ha­tó Sze­les-víz­esés volt, amely egy nem túl hosszú, de soka­kat meg­iz­zasz­tó mere­dek mászás végén szi­vár­vá­nyos zuha­ta­gá­val való­ság­gal lenyű­gö­zi a hegy­má­szó­kat. Her­ku­les­für­dő­re jövet vagy haza­me­net sokan a 2021-ben rész­ben lesza­kadt kupo­lá­jú Big­ér-viz­esést is meg­lá­to­gat­ták, amely a tava­szi bősé­ges víz­ho­zam ide­jén jelen­le­gi álla­po­tá­ban is gyö­nyö­rű.

Az Al-dunai hét­vé­ge estéi bará­ti beszél­ge­té­sek­kel és tár­sas­já­té­kok­kal tel­tek, gitár­ze­nei alá­fes­tés­sel. Vala­mennyi részt­ve­vő emlék­ok­le­vél­lel gaz­da­go­dott, Balázs Ist­ván BKE-elnök és Mol­nár Géza fotós jóvol­tá­ból. A Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let jövő­re is meg­szer­vez­né ezt az immár hagyo­má­nyos­sá vált, hatá­rok nél­kü­li turis­ta­ta­lál­ko­zót, amely egy­re több részt­ve­vőt vonz a Kár­pát-meden­ce magyar­lak­ta vidé­ke­i­ről.

Külön köszö­net a beszá­mo­ló­ért Pata­ki Zol­tán­nak a fény­ké­pe­kért Mol­nár Gézá­nak.