Jankovac-völgy

Jankovac-völgy

A Papuk leg­lá­to­ga­tot­tabb turisz­ti­kai att­rak­ci­ó­ja két­ség kívül a Jan­ko­vac-tó és kör­nyé­ke. A XVIII. szá­za­dig német üveg­gyár­tók működ­tet­tek itt üveg­hu­tát, de a fa elfo­gyá­sa után Jan­ko­vics József helyi föld­bir­to­kos az üveg­hu­ta helyén vadász­kas­télyt épít­te­tett, majd piszt­ráng­te­nyész­tés cél­já­ból két tavat ása­tott ki. A vizet a szik­la­fa­lon keresz­tül vezet­tet­te el a Kovács-patak­ba, ezzel lét­re­hoz­va a 36 méte­res Skakavac‑, avagy Szöcs­ke-víz­esést. A Papuk Ter­mé­szet­vé­del­mi Park jól kiépí­tett turis­ta­köz­pont­já­ban egy mére­tes turis­ta­ház is a ván­do­rok ren­del­ke­zé­sé­re áll. Ez volt egy­kor Jan­ko­vics József vadász­há­za. Innen indul a „gró­fi túra­ös­vény”, ami rög­tön a fes­tő­vá­szon­ra való piszt­rán­gos tavak part­já­ra vezet. Felet­te a hegy­ol­dal­ból a Jan­ko­vac-patak bugyog elő, hogy cser­mely­ként indul­jon hosszú útjá­ra. Nem vélet­len, hogy ez az idil­li kör­nye­zet meg­ih­let­te a völgy név­adó­ját, Jan­ko­vics József gró­fot, aki ezen a vad vidé­ken talált ott­hon­ra, s ez a zug lett vég­ső nyug­he­lye is. Sír­ja a hegy­ol­dal­ban lévő bar­lang­ban lát­ha­tó.
Egy másik, legen­dás bar­lang is nyí­lik a hegy­ol­dal­ban: „A mon­da is körül­fon­ta ágas­bo­gas szá­la­i­val Jan­ko­vac nevét, de nem rózsás mese­be­li fényt szőtt köré, hanem a török kor­szak hadi emlé­ke­i­ből növe­ked­ve, Boja­nió Mak­szim­nak, a merész haj­dú­nak hősi tet­te­it von­ta be dicsé­ret­tel. 12 évig élt egy bar­lang­ban Jan­ko­vac köze­lé­ben a nél­kül, hogy kéz­re került vol­na, mert a nép segí­tet­te a haj­dú­kat, mint a sza­bad­ság elő­har­co­sa­it. De vég­re ütött az ő órá­ja is, mikor üldö­ző­i­vel dacol­va, be merész­ke­dett lép­ni a közel falu­ba, a hol meg­lep­ték és agyon­lőt­ték.” (Hodin­ka Antal: Pozse­ga és vidé­ke, 1901)
A Gróf-ösvény innen az “üve­ge­sek teme­tő­jé­hez” vezet, itt temet­kez­tek a Jan­ko­vac-völgy első lakói, a 18. szá­zad­ban ide­köl­tö­ző német üveg­gyár­tó mes­te­rek. A teme­tő­től a völgy leg­szebb lát­ni­va­ló­já­hoz, a Ska­ka­vac-víz­esés­hez vezet az ösvény, majd onnan vissza a rajt­hely­hez.
A Jan­ko­vac-völgy­ben a sorom­pó­nál belé­pőt kell fizet­ni, kész­pénz legyen nálunk. A belé­pő hét­köz­nap 1 euro/fő, hét­vé­gén és ünnep­nap 2 euro/fő, 7 éven alu­li­ak­nak ingye­nes.
A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a Jan­ko­vics József vég­ső nyug­he­lyé­ül szol­gá­ló bar­lang.

Magas­ság: 561 m
Nyit­va: bár a bar­lang ráccsal van lezár­va, de a Gróf-túra­ös­vény 0–24-ben láto­gat­ha­tó
Meg­kö­ze­lí­tés: a Gró­fi túra­ös­vé­nyen (680 m; 20 perc; 83 m szint­emel­ke­dés). Amennyi­ben kör­be­men­nénk a Gró­fi túra­ös­vé­nyen, az 2 km és kb. 1 órás út 175 méter szint­emel­ke­dés­sel.