Kaptárkövek Teljesítménytúra 2024 – beszámoló és eredmények

Kaptárkövek Teljesítménytúra 2024 – beszámoló és eredmények

2024. júni­us 15-én került meg­ren­de­zés­re a Kap­tár­kö­vek Tel­je­sít­mény­tú­ra, immár 16. alka­lom­mal. A tel­je­sít­mény­tú­rát három távon indí­tot­tuk, 15, 30 és 50 km-en. A Kap­tár­kö­vek Tel­je­sít­mény­tú­ra mind három táv­ja a Haza­já­ró Kupa része.

A távok a túrá­zók köré­ben kevés­bé ismert Bükk­al­ja vidé­két jár­ták be és érin­tet­ték a Hun­ga­ri­kum címet kapott Bükk­al­jai kőkul­tú­ra főbb lát­ni­va­ló­it, leg­ér­de­ke­sebb hely­szí­ne­it, bele­ért­ve a rej­té­lyes kap­tár­kö­ve­ket is. Ahogy min­den évben, úgy idén is igye­kez­tünk csa­lá­di­as a han­gu­la­tot vará­zsol­ni, ahol min­den­ki mosollyal és öröm­mel fogad­ja a részt­ve­vő­ket és az önkén­te­se­ink a szí­vü­ket, lel­kü­ket bele­ad­ják a szer­ve­zés­be és a lebo­nyo­lí­tás­ba, mert sze­ret­né­nek élmé­nye­ket nyúj­ta­ni és meg­is­mer­tet­ni a részt­ve­vők­kel cso­dás vidé­kün­ket.

A rend­sze­re­sen tel­je­sít­mény­tú­rá­zó­kon kívül igen sok egri is részt vett a túrán, ahol a távo­kat tel­je­sí­tő­ket emlék­lap­pal jutal­maz­tuk, továb­bá a távo­kat szint­időn belül tel­je­sí­tők választ­hat­tak, hogy egye­di kitű­zőt vagy hűtő­mág­nest kér­nek, melye­ken fel­tün­te­tés­re került a tel­je­sí­tett táv is. A ren­dez­vény­re az ország szin­te min­den szeg­le­té­ből érkez­tek részt­ve­vők. Volt olyan túra­társ, aki Fer­tő­szép­lak­ról vagy éppen Oros­há­zá­ról uta­zott Eger­be, kizá­ró­lag a mi túránk ked­vé­ért.

A tel­je­sít­mény­tú­rán össze­sen 18 hely­szí­nen volt ellen­őr­ző­pont, melyek közül 6 fris­sí­tő­pont­ként is műkö­dött, ahol önkén­te­se­ink szend­vi­cse­ket, zöld­sé­ge­ket, házi süté­sű süte­mé­nye­ket, gyü­möl­csö­ket, cso­ko­lá­dét, müz­lit, illet­ve vizet és ször­pöt osz­tot­tak a részt­ve­vők­nek. Az idei túra is nagyon jól sike­rült, az elé­ge­dett és mosoly­gós részt­ve­vők meg­erő­sí­te­nek min­ket, hogy érde­mes min­den évben újra és újra meg­ren­dez­ni a Kap­tár­kö­vek Tel­je­sít­mény­tú­rát. Töb­ben is biz­tos­ra ígér­ték jövő évi rész­vé­te­lü­ket, mert olyan jól érez­ték magu­kat.

Csak egy vissza­jel­zés a sok közül:
„Köszön­jük szé­pen a meg­szer­ve­zett túrát! A túra útvo­na­la nagyon szép volt és változatos.A fris­sí­tő pon­to­kon min­den­ki nagyon ked­ves és segí­tő­kész volt. Remé­lem jövő­re is részt tudunk ven­ni raj­ta. Gra­tu­lá­lunk és továb­bi sok sikert kívá­nunk nek­tek! „

A Kap­tár­kö­vek Tel­je­sít­mény­tú­ra ered­mé­nyei itt ért­he­tő el.

Szív­ből gra­tu­lá­lunk min­den részt­ve­vő­nek, akik eljöt­tek és neki­vág­tak a Kap­tár­kö­vek Tel­je­sít­mény­tú­ra három táv­já­nak. Köszön­jük a ked­ves sza­va­kat és a bíz­ta­tást is!

Talál­ko­zunk jövő­re is, 2025. júni­us 21-én szom­ba­ton a Kap­tár­kö­vek Tel­je­sít­mény­tú­rán!

Ren­dez­vé­nyünk az Aktív Magyar­or­szág Prog­ram kere­té­ben támo­ga­tott.

Az ere­de­ti cikk itt olvas­ha­tó.