Hazajáró túra és közönségtalálkozó Beregszászon

Hazajáró túra és közönségtalálkozó Beregszászon

2019. május 17. péntek 17:00 - 2019. május 18. szombat 13:00

Helyszín

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Törökbálint terem, Beregszászi-dombvidék
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna

GPS: 48.2067, 22.64369

Közönségtalálkozó Beregszászon

A Pri­ma Pri­mis­si­ma díjas Haza­já­ró – Hon­is­me­re­ti maga­zin­mű­sor sze­rep­lői érkez­nek Kár­pát­al­já­ra.

A szé­les kör­ben ismert Haza­já­ró műsor sze­rep­lői immár máso­dik alka­lom­mal talál­koz­hat­nak kár­pát­al­jai rajon­gó­ik­kal. Mesél­nek élmé­nye­ik­ről, a műsor­ról, bakik­ról…

Idő­pont: 2019. május 17. 17:00 (helyi idő sze­rint)

Hely­szín: II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­la, Török­bá­lint terem

Beregszászi-dombvidék túra

Idő­pont: 2019. május 18.
Hely­szín: Bereg­szá­szi-domb­vi­dék

A Bereg­szá­szi-domb­vi­dék a kár­pát­al­jai Bereg­szá­szi járás vala­mint a Kár­pát­al­jai-alföld leg­ma­ga­sabb része, amely­nek abszo­lút magas­sá­ga 220–365 méter között vál­to­zik (leg­ma­ga­sabb pont­ja a Nagy-hegy, 365,7 méter). A Kár­pát­al­jai-alföld terü­le­tén szét­szór­va több, kisebb, külön­fé­le korú és ere­de­tű vul­ká­ni marad­vány talál­ha­tó. A Bereg­szá­szi- és a Kaszony-Bégá­nyi-domb­vi­dék a Kár­pát­al­jai-süllye­dék hatá­ra­in belül helyez­ked­nek el, és főleg neo­gén idei vul­ka­no­gén fel­szín­for­mák­ból áll­nak, ame­lyek 15 mil­lió évvel ezelőtt kelet­kez­tek. A domb­vi­dék hosszú­sá­ga eléri a 60 km‑t, szé­les­sé­ge pedig a 25 km‑t.

Ter­ve­zett útvo­nal: Bereg­szász (indu­lás a Kigyós­ra veze­tő útról) – Kerek-hegy – Kilá­tás az Ardai-hegy­re – Rálá­tás a bánya med­dő­re – Elő­buk­ka­nó kőze­tek – Kuk­jai erdő – Kuk­ja – Sző­lő­ül­tet­vé­nyek – Gesz­te­nyés – Kao­lin bányák – Szov­jet kato­nai obe­liszk – Nagy-hegy (Kuk­ja) – Régi arany bánya – Kilá­tó a Kis­mu­zsa­lyi rom­temp­lom­ra – Kilá­tó a ková­szói, benei domb­ság­ra – Nagy­mu­zsaly

Táv: 10 km

Indu­lás: 9:00 óra (helyi idő sze­rint)

Érke­zés: 13:00 óra (helyi idő sze­rint)

Szer­ve­ző: Kár­pát­al­jai Magyar Haza­já­ró Turis­ta Egy­let

Szer­ve­ző, kap­cso­lat­tar­tó sze­mély: Bíró And­rás

Elér­he­tő­ség: +380 66 55 30 445,

http://www.karpatutazo.hu/

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

148. rész: Beregi-Tiszahát — A kuruc szabadságharc bölcsője