Református Iratmisszió — Beregszász

Református Iratmisszió — Beregszász

Uticélok / Kárpátalja / Bereg

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A vásárolt termék árából: 3%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Samok Zsuzsanna

90202 Beregszász
Kossuth tér 4.
(Ukrajna)

GPS: 48.20542, 22.64357

Telefonszám:

00 380 95 6144 022


E-mail:„Nem csak kenyér­rel él az ember.” —  A Bereg­szá­szi Refor­má­tus Irat­misszió útja 1999-ben indult el egy asz­tal­lal, mely min­den nap kike­rült a temp­lom elé és meg­telt annyi könyv­vel, amennyi ráfért. Ala­pí­tó­ja Tarack­özi Ger­zson refor­má­tus lel­ki­pász­tor, aki akkor a bereg­szá­szi gyü­le­ke­zet lel­ké­sze volt. Ő vet­te fel a kap­cso­la­tot magyar­or­szá­gi keresz­tyén könyv­ki­adók­kal — kisebb nagyobb siker­rel — melyek­kel azóta is kap­cso­lat­ban állunk. Orosz Mag­dol­na kap­ta a fel­ada­tot, hogy érté­ke­sít­se a köny­ve­ket. Később, mivel beállt a hideg idő, a pres­bi­té­ri­um úgy dön­tött, hogy egy köny­ves­bolt­nak alkal­mas helyet a ren­del­ke­zé­sünk­re bocsát. 2002-től Samók Atti­la lett meg­bí­zott veze­tő­je az Irat­misszi­ó­nak. Ezen év novem­be­ré­ben az Úr magá­hoz szó­lí­tot­ta Orosz Mag­dol­nát, Samók Zsu­zsan­na vet­te át a köny­ves­bolt veze­té­sét.

Ami­kor az Irat­misszió elkezd­te mun­ká­ját, nagy sze­gény­ség volt Kár­pát­al­ján, még­is szük­ség volt egy ilyen jel­le­gű misszi­ó­ra és az évek során meg is tapasz­tal­tuk Isten áldá­sát. Az embe­rek áldoz­nak a keresz­tyén iro­da­lom­ra. Bár­mek­ko­ra is volt a sze­gény­ség, nem csak a tes­ti táp­lá­lék­ra vol­tak éhe­sek, szom­jaz­ták és azóta is szom­jaz­zák a lel­ki táp­lá­lé­kot is. Az Irat­misszió lét­re­jöt­te előtt nagyon sok lel­ki iro­da­lom érke­zett Kár­pát­al­ja gyü­le­ke­ze­te­i­be és eze­ket több­nyi­re szét­osz­tot­ták ingyen. Ez oda veze­tett, hogy elvesz­tet­ték érté­kü­ket, fel kerül­tek a pol­cok­ra, de érin­tet­le­nek marad­tak. Az által, hogy meg­vá­sá­rol­ják a köny­ve­ket, az érté­ke is nő, hiszen gyűj­tö­get­nek azért, hogy meg­ve­hes­sék. És ha már össze­gyűj­töt­ték a kívánt össze­get, és meg­vet­ték az óhaj­tott köny­vet, akkor már nem kerül a köny­ves­pol­ca poro­lód­ni, hanem lel­ki táp­lá­lék­ká válik.

Ahogy telt az idő, a köny­ves­bolt kül­se­jé­ben és válasz­té­ká­ban is sokat fej­lő­dött. A keresz­tyén iro­da­lom mel­lett nyi­tot­tunk a szép­iro­dal­mi és mese­köny­vek felé is. Illet­ve igés aján­dék­tár­gyak mel­lett, magya­ros aján­dék­tár­gyak felé is. Mos­tan­ra a vásár­ló­ink elmon­dá­sa alap­ján, iga­zi „kis ékszer­do­boz­zá” nőt­tük ki magun­kat. Dicső­ség ezért az Úr Isten­nek.

Kíná­la­tunk:

 • Bib­li­ák (Káro­li, új for­dí­tá­sú, bőr)
 • Keresz­tyén iro­da­lom
 • Szép­iro­da­lom
 • Gyer­mek- és ifjú­sá­gi iro­da­lom
 • Tár­sas­já­té­kok
 • Igés képes­la­pok, könyv­jel­zők, mat­ri­cák, nap­tá­rak
 • Igés hűtő­mág­ne­sek, kulcs­tar­tók, tol­lak
 • Igés bere­gi szőt­te­sek
 • Kereszt­sze­mes terí­tők
 • Hím­zett igés töröl­kö­zők, kis­pár­nák, Bib­lia és éne­kes­könyv borí­tók
 • Magya­ros aján­dék­tár­gyak
 • Fény­kép­al­bu­mok, kép­ke­re­tek
 • Fest­mé­nyek
 • Por­ce­lán igés tányé­rok, bög­rék
 • Kerá­mia aján­dék­tár­gyak
 • Gra­ví­ro­zott aján­dék­tár­gyak
 • Fest­mé­nyek, kereszt­sze­mes igés képek
 • … és még sok min­den más…

Várunk sze­re­tet­tel min­den erre járó Haza­já­rót.