Határvadász Túrahét 2021

Határvadász Túrahét 2021

2021. augusztus 13. péntek 18:00 - 2021. augusztus 21. szombat 16:00

Helyszín

Borsafüred-Hidegség
Borsafüred

GPS: 47.53407, 24.55603

Az immár hagyo­má­nyos Határ­va­dász Túra­hét 2021-ben a koráb­bi ter­vek­nek meg­fe­le­lő­en a Rad­nai-hava­so­kat és Gyi­mest öle­li fel. Kohl And­rás és erdé­lyi bará­ta­ink a 2020-ban a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt meg­hi­ú­sult szí­nes prog­ra­mok­kal vár­nak Ben­ne­te­ket augusz­tus 13–21 között. Ne feled­jé­tek, a Haza­já­ró Kupá­ban való rész­vé­tel­hez elég a túra­hét egyik, tet­sző­le­ges túrá­ját tel­je­sí­te­ni.

Az első napok bor­sa­fü­re­di és gyer­gyó­re­me­tei szál­lás­fog­la­lá­sa vég­le­ge­sít­ve, továb­bi jelent­ke­zést már nem foga­dunk. Köszön­jük meg­ér­té­se­te­ket.

Az augusz­tu­si túra­hét prog­ram­ja:

Augusz­tus 13. pén­tek: Az uta­zás­ra java­solt nap, Csen­gers­i­ma, Mára­ma­ros­szi­get, Bor­sa­fü­red útvo­na­lon. Útköz­ben a szap­lon­cai vidám teme­tő­nél ismer­ked­he­tünk a román nép­rajz eme kuri­ó­zu­má­val, majd Mára­ma­ros­szi­ge­ten sétál­ha­tunk Jóna Bálint bará­tunk veze­té­sé­vel meg­is­mer­ve a város tör­té­ne­tét, neve­ze­tes­sé­ge­it. Láto­ga­tást teszünk az egy­ko­ri bör­tön­ben (ma a kom­mu­niz­mus áldo­za­ta­i­nak múze­u­ma), ahol Már­ton Áron, Erdély püs­pö­ke majd 4 esz­ten­dőn át rabos­ko­dott. Kora este érke­zünk Bor­sa­fü­red­re, ahol a Med­ve pan­zi­ó­ban (Haza­já­ró pont) elfog­lal­juk szál­lá­sun­kat és vacso­rá­zunk. Javas­lom a fél­pan­zi­ós ellá­tás igény­be­vé­te­lét.

Augusz­tus 14. szom­bat 10 óra: Túra a Bor­sai-hágó­ból. Az Árpád-vonal marad­vá­nya­it láto­gat­juk végig, a leg­tá­vo­lab­bi meg­fi­gye­lő pon­tig.

Augusz­tus 15. vasár­nap: A reg­ge­lit köve­tő­en a pan­zió szom­széd­sá­gá­ból indu­ló szé­kes fel­vo­nó­val (szé­kecs­kék­kel) elő­ször a Lóha­va­si víz­esés­hez kirán­du­lunk, majd a Gar­ga­ló csúcs­ra (16 km, 850 méter szint) túráz­ha­tunk, vagy alter­na­tív prog­ram­ként fel­ke­res­sük a havas­me­zői I. világ­há­bo­rús kato­na­te­me­tőt Szon­got Béla bácsi veze­té­sé­vel, aki a tele­pü­lés Árpád-vona­li emlé­ke­it is meg­mu­tat­ja: https://youtu.be/Zys4J_KYDPo  Ha marad időnk a fel­ső­vi­sói teme­tő­ben fel­ke­res­sük a magyar kato­na­sí­ro­kat.

Augusz­tus 16. hét­fő: Kirán­du­lás Fel­ső­vi­só­ból a Vas­ér-völ­gyé­be a moc­ani­ta nyom­vo­na­lán. (https://mocanita-maramures.com/)  Faj­na (Faina) állo­más­nál fel­ke­res­sük a Sis­sy kápol­nát, majd tovább utaz­va Miraj (Mirage) állo­más köze­lé­ben talál­ha­tó I. világ­há­bo­rús kato­na­te­me­tőt láto­gat­juk meg, ami csak egye­di vas­úti jár­mű­vel old­ha­tó meg. Egyet­len prob­lé­ma, hogy egy nagyobb eső elmos­ta a vas­úti pálya egy részét. Biza­ko­dunk, hogy a vas­út tár­sa­ság­nak sike­rül meg­ja­ví­ta­ni a hibás sza­kaszt.

Augusz­tus 17. kedd: A reg­ge­lit köve­tő­en a Bor­gói-hágón (Árpád-vonal marad­vá­nyai) át uta­zunk Gyer­gyó­re­me­té­re.

Augusz­tus 18. szer­da: A VII. Kereszt­hegy emlék­tú­ra a Gör­gé­nyi hava­sok­ban dr. Nagy József tör­té­nész veze­té­sé­vel. Talál­ko­zás fél tíz­kor a Reme­tén a Cse­res Tibor téren. https://youtu.be/gTXM6IuiZPQ

Augusz­tus 19. csü­tör­tök: Orbán Feri bácsi emlék­tú­ra a Bili­bók-tető­re. Talál­ko­zás 9 óra­kor Gyi­mes­bük­kön a Deá­ky pan­zi­ó­ban Sebő Ödön mell­szob­rá­nál. https://youtu.be/f5le18ibXJ8

Augusz­tus 20. pén­tek: Szent Ist­ván nap­ján túra Ugra-tető­re, ahol Sebő had­nagy kereszt­jé­nél szent­mi­sét celeb­rál Ber­szán atya. Talá­ko­zás 9 óra­kor a gyi­mes­fel­ső­lo­ki Árpád-házi Szent Erzsé­bet líce­um udva­rán.

Csü­tör­tök és (vagy) pén­tek dél­után lehe­tő­ség lesz fel­ke­res­ni Csík­szép­vi­zen a ter­vek sze­rint augusz­tus 14-én fel­ava­tás­ra kerü­lő Szé­kely Határ­őr Emlék­köz­pon­tot, meg­ko­szo­rúz­ni Kövendy Ferenc és baj­tár­sai sír­ját Gyi­mes­kö­zép­lo­kon vagy rövid kirán­du­lást ten­ni a Motorsír­ülő­től a Szel­lő-tető­re.  

Augusz­tus 21. szom­bat: A XII. 32-es határ­va­dász emlék­tú­ra Hideg­ség­ből Fel­csík­ba. Gyü­le­ke­ző 8 órá­tól a hideg­sé­gi Fatá­nyé­ros étte­rem­nél, indu­lás 9 óra­kor. Hagyo­má­nyo­san lehe­tő­ség lesz busszal vissza­tér­ni a Hideg­ség­ben hagyott autó­ink­hoz. (jelent­ke­zés és infor­má­ció később…)  https://youtu.be/3ufu2Lkoq‑8

Tud­ni­va­lók:

A beuta­zás és haza­u­ta­zás sza­bá­lya­it a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania inter­ne­tes olda­lon talál­hat­já­tok meg.

Szál­lás:
Augusz­tus 13–16. — Med­ve Pan­zió Bor­sa­fü­red — itt 30 főnek van hely, de a szom­szé­dos pan­zi­ó­ban is elfér még 30 fő.
Augusz­tus 17–18. — Hel­ló Pan­zió Reme­te — 30 férő­hely
A gyi­me­si túrák­ra java­sol­juk, hogy a Haza­já­ró Pon­tok közül fog­lal­ja­tok szál­lást.

A reme­tei és a bor­sa­fü­re­di szál­lás­igé­nye­te­ket kér­jük miha­ma­rabb jelez­zé­tek.

Uta­zás: egyé­ni­leg, autó­val

Költ­sé­gek: a túrá­kon való rész­vé­tel ingye­nes, a szer­ve­zett prog­ra­mok a bor­sa­fü­re­di fel­vo­nó, a Vas­ér-völ­gyi kis­vas­út és a Csík­szent­do­mon­kos-Hideg­ség buszos út költ­sé­ge­i­nek kivé­te­lé­vel ingye­ne­sek.

Az emlék­tú­rák­nak aktu­ál­po­li­ti­kai cél­ja nincs! Őriz­zük meg emlék­tú­rá­ink poli­ti­ka fölött álló mél­tó­sá­gát, ne felejt­sük el, hogy „A hábo­rú a poli­ti­ka foly­ta­tá­sa más esz­kö­zök­kel.” (Carl von Clau­se­witz (1780–1831) porosz tábor­nok).

A prog­ra­mok saját fele­lős­ség­re láto­gat­ha­tók, kár­té­rí­tés sem­mi­lyen címen nem igé­nyel­he­tő!

Köszön­jük a szer­ve­zés­ben nyúj­tott segít­sé­get:

  • Kovács Lehel Ist­ván, az EKE elnö­ke
  • Jóna Bálint, a Haza­já­ró Egy­let mára­ma­ro­si ispán­ja
  • Nagy József tör­té­nész
  • Szima Csa­ba hely­tör­té­nész
  • Dr. Papp Ist­ván, a Kelet-magyar­or­szá­gi Spe­ci­á­lis men­tő Egye­sü­let alel­nö­ke

Jelent­ke­zés:
Kohl And­rás
email:   Tel.: 00 36 20 568 3818

Várunk Ben­ne­te­ket!