5. Csallóközi Hazajáró túra

5. Csallóközi Hazajáró túra

2024. június 29. szombat 7:00 - 19:00

Helyszín

Csallóköz
Ekecs, Szlovákia

GPS: 47.88621, 17.80801

Idén ötö­dik alka­lom­mal ren­dez­zük meg Csal­ló­kö­zi Haza­já­ró Túrán­kat. Ezút­tal a Nagy­szeg pusz­tai iko­ni­kus teme­tő­ből rövid áldást köve­tő­en indul 27 km-es túránk.Hely­szín: Ekecs (Nagy­szeg pusz­ta)
Prog­ram: Regiszt­rá­ció 29-én szom­bat reg­gel 7 órá­tól 7:30 ig.
Indu­lás: 08:00

Ekecs-Apá­ca Sza­kál­las felé indu­lunk. Beér­ve Apá­ca Sza­kál­las köz­pont­já­ba a kul­túr­ház udva­rá­ba a helyi refor­má­tus gyü­le­ke­zet és az Eke­csi önkor­mány­zat ven­dé­gei leszünk.
Kemen­cé­ben sült lepény, a refor­má­tus gyü­le­ke­zet által készí­tett süte­mény, bor, fröccs vár­ja a túrá­zó­kat.
Rövid pihe­nő után meg­te­kint­jük a helyi refor­má­tus temp­lo­mot, ahol rövid Isten­tisz­te­le­tet köve­tő­en indul tovább a csa­pat.
A falut elhagy­va Folyó­há­zát (helyi meg­ne­ve­zés) érint­ve a Kis kaná­lis part­ján tar­tunk a régi lege­lőn keresz­tül Kül­ső-rét felé, ahol gyö­nyö­rű vad­kör­te­fák lát­vá­nyá­ban lesz részünk.
Kül­ső-rét lege­lő­it átszel­ve a Kis Duna felé vesszük az irányt a Nagy kaná­lis part­ján. A Nagy kaná­lis és a Kis Duna össze­fo­lyá­sá­nál meg­te­kint­jük az 1938 ban a magyar állam által épí­tett szi­vattyú házat, ami szin­te az ere­de­ti beren­de­zés­sel műkö­dik a mai napig. Az épü­let tör­té­ne­tét a helyi gát­őr­től ismer­het­jük meg. Kis pihe­nő és fris­sí­tő után indu­lunk a Kis Duna folyá­sát követ­ve a helyi tanya­vi­lág felé. A Bota­kla­ki kereszt mel­lett elha­lad­va az első Csal­ló­kö­zi túra kez­dő útvo­na­lán érünk vissza a főha­di­szál­lá­sunk­ra, ahol finom étel­lel és ital­lal vár­ják a meg­fá­radt túrá­zó­kat.

Regiszt­rá­ció, szál­lás:
Ollé Ernő
E mail:
Tel. sz. +421 948 159 000

Aki más­hol sze­ret­ne meg­száll­ni az egyé­ni­leg ren­de­zi a fog­la­lást.