A börzsönyi kaldera vonzásában

A börzsönyi kaldera vonzásában

2020-ban egy­sze­ri alka­lom­nak indult, és lám már az 5. Kal­de­ra túrá­ra gyűl­tünk össze júni­us 8‑án Kemen­cén. A túrát anno az Ipoly­feszt hív­ta élet­re, ám a túra olyan nép­sze­rű lett, hogy egy idő után levált az anya­ren­dez­vény­ről.

Azt azért tegyük hoz­zá, az, hogy a túra a mél­tán neves Vul­kán­tú­ra „kis­test­vé­re­ként” lett aposzt­ro­fál­va, és annak leg­lát­vá­nyo­sabb sza­ka­sza­in halad, szin­te garan­cia volt a siker­re.
Mert azt min­den­kép­pen siker­ként kell elköny­vel­nünk, hogy idén már több mint 200-an jelen­tek meg a rajt hely­szí­nén, a kemen­cei Gabó Fagyi­zó­ban. Ez abszo­lút új rekord, nem mint­ha ez a túra a rekor­dok­ról szól­na. Sok­kal inkább szól a Bör­zsöny vul­ká­ni kal­de­rá­já­nak szép­sé­ge­i­ről, önma­gunk legyő­zé­sé­ről a Mik­lós-tető ost­ro­ma köz­ben, a Magos­fa alat­ti bük­ka­ted­rá­lis­ról, a csó­vá­nyo­si pano­rá­má­ról, az orszá­gos kék­tú­ra egyik leg­szebb sza­ka­szá­ról a Hara­mia-lyuk és Nagy-Hideg-hegy között, az út köz­ben szü­le­tő vagy elmé­lyü­lő barát­sá­gok­ról, az Aklok-rét­je csend­jé­ről, a Sal­gó­vár misz­ti­kus ande­zit­tor­nyá­ról és a meg­tett útra való vissza­te­kin­tés­ről a Hol­ló-kő varázs­la­tos ormá­ról.

Egé­szen pon­to­san 192-en indul­tak neki ennek a nem min­den­na­pi útvo­nal­nak, míg a 12 kilo­mé­te­res veze­tett túrá­ra 25-en nevez­tek be. Utób­bi túra a Kemen­ce felet­ti Dorottya-bérc­re veze­tett, és a tava­lyi túrá­hoz hason­ló­an – hála a bősé­ges csa­pa­dék­nak – róka­gom­ba-szü­ret­be ful­ladt. A cél­ban ezút­tal is Sági Gabi és csa­pa­ta vár­ta vad­gu­lyás­sal a beér­ke­ző­ket, akik közül min­den­ki siker­rel tel­je­sí­tet­te a túrát. Köszö­net a pont­őrök­nek és sep­rűk­nek, jele­sül Károly Viki­nek és Pávó Balázs­nak, Füri Lász­ló­nak és Klu­csár Mar­cell­nak, és per­sze Gal­gó­czi Csa­bá­nak, aki az egyéb­ként zár­va tar­tó nagy-hideg-hegyi turis­ta­ház­nál szol­gált fris­sí­tő­vel a túrá­zók­nak.
Mind­ezek után ter­mé­sze­te­sen a Kal­de­rá­nak a követ­ke­ző évek­ben is bérelt helye van a Haza­já­ró Egy­let éves nap­tá­rá­ban!