Zsigra, Hatkóc és Drevenyik

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

Az Árpád-kori Zsig­ra Szent­lé­lek temp­lo­má­ról híres, ami a román és a góti­ka fri­gyé­ből szü­le­tett, 1275-ben.

A Csá­kyak Sze­pes várá­ból köl­töz­tek át 1703-ban épí­tett barokk kas­té­lyuk­ba Zsit­kóc­ra, hogy innen irá­nyít­sák tovább a sze­pes­vá­ri ura­dal­mat. Címe­rük ott ragyog még a hom­lok­za­ton.

De nem csak az épí­tett emlé­kek­ről, hanem a ter­mé­sze­ti kin­csek­ről is szól a Sze­pes­ség. Hat­kóc fölött emel­ke­dik ki a Her­nád-kat­lan­ból Fel­vi­dék egyik leg­na­gyobb és leg­ré­gibb tra­vert­í­nó hegye, a Dre­ve­nyik. A mész­tu­fa halom érté­ke­it már 1925-ben fel­fe­dez­ték és védet­té nyil­vá­ní­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: