Zsére — Alsócsitár — Gerencsér

Uticélok / Felvidék / Nyitra
Nehézségi szint:
3/10

A Zobor-hegy lábá­nál fek­vő fal­vak hűen őrzik nép­ha­gyo­má­nyu­kat. Egy évszá­za­da láto­ga­tott el ide Kodály Zol­tán zobor­vi­dé­ki gyűj­tő­kör­út­ja során. Neki köszön­he­tő, hogy nem merül­tek fele­dés­be a helyi nép­szo­ká­sok.

„A csi­tá­ri hegyek alatt” című nép­dal lejegy­zé­sé­ről az alsócsi­tá­ri köz­ség­há­za falán 2005 óta emlék­táb­la tanús­ko­dik. A csi­tá­ri női ének­lő­cso­port híven ápol­ja Kodály emlé­két.

Geren­csé­re min­den évben rózsa­na­pi ünnep­sé­get tar­ta­nak, ahol a kör­nyék hagyo­mány­őr­ző cso­port­jai gyűl­nek össze, így őriz­ve magyar­sá­gu­kat.

Hazajáró epizódban szerepelt: