Zsár

Zsár

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

Már a 16. szá­zad­tól lak­ták Zsárt, ele­in­te főleg föld­mű­ve­sek, pász­to­rok, favá­gók és szén­ége­tők. Ma is a len­gye­lek hegy­vi­dé­ki nép­raj­zi cso­port­ja, az élő nép­ha­gyo­má­nyok­kal és szép faépí­té­szet­tel ren­del­ke­ző gorá­lok élnek itt, jel­leg­ze­tes rusz­ti­kus, fes­tett fahá­zak­ban, ame­lyek­ből a leg­újabb korok fej­lesz­tés­nek neve­zett beru­há­zá­sai saj­nos már sokat eltün­tet­tek.

Hazajáró epizódban szerepelt: