Zombor

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
1/10

Az Árpád-kor­ban még a Cobor csa­lá­dé volt. Bod­rog vár­me­gye főurai időn­ként Cobor­szent­mi­há­lyon ültek össze. Aztán Zom­bor a török idők­től fon­tos keres­ke­del­mi, kato­nai és köz­igaz­ga­tá­si köz­pont, majd 1749-ben sza­bad kirá­lyi város, sőt, később Bács-Bod­rog vár­me­gye köz­pont­ja lett.

A megye­há­za dísz­ter­mét Eisen­hut Ferenc gigan­ti­kus mére­tű, a zen­tai csa­tát ábrá­zo­ló fest­mé­nye éke­sí­ti.

A hatal­mas két­tor­nyú Kar­me­li­ta temp­lo­mot Szent Ist­ván király­nak szen­tel­ték. A Város­há­za egy letűnt kor emlé­két őrzi.

Mel­let­te a Szent­há­rom­ság temp­lo­mot a feren­ces szer­ze­te­sek emel­tet­ték, de II. József ren­de­le­te után el kel­lett hagy­ni­uk a várost. Kolos­to­ruk falán ott hagy­ták a nap­órát és a szá­mok alatt a vész­jós­ló fel­ira­tot: „Egy ezek­ből vég­órád…”

Béke­be­li élet­re szán­ták, de ártat­lan zom­bo­ri magya­rok és néme­tek vég­órá­já­nak lett hely­szí­ne a Kro­nich csa­lád száz­éves palo­tá­ja, aho­vá a II. világ­há­bo­rú ide­jén a meg­szál­ló szerb par­ti­zá­nok össze­gyűj­töt­ték az ősla­ko­so­kat. A kény­szer­mun­ká­ra hur­colt fog­lyok nagy részét a köze­li Duná­ba, a Ferenc-csa­tor­ná­ba vagy a lóver­seny­té­ren elő­re meg­ásott tömeg­sí­rok­ba lövöl­döz­ték. A vak gyű­lö­let közel 6000 embert, köz­tük 3000 magyart mészá­rolt le Zom­bor­ban.

A város szü­löt­te, Sch­wei­del József tábor­nok, ara­di vér­ta­nú. Egész ala­kos szob­ra kiszo­rult a Megye­há­za előt­ti tér­ről. Ma már egy mell­szo­bor helyet­te­sí­ti a kaszi­nó udva­rán.

A Magyar Pol­gá­ri Kaszi­nó Dél­vi­dék egyik leg­pa­ti­ná­sabb szer­ve­ze­te. Las­san 150 éve áll Zom­bor és vidé­ke magyar­sá­gá­nak szol­gá­la­tá­ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: