Zólyomlipcse

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
2/10

Zólyom­lip­cse, nevé­ből is adó­dik, szász ala­pí­tá­sú, sza­ba­dal­mát a 14. szá­zad­ban Károly Róbert kirá­lyunk­tól kap­ta. A pálo­sok is meg­te­le­ped­tek itt és a közép­kor­ban volt idő, ami­kor a bánya­vá­ros jelen­tő­sé­ge felül­múl­ta Besz­ter­ce­bá­nyá­ét. Ez per­sze már csak a rég­múlt, ami­re néhány meg­ma­radt pati­nás épü­let és szo­bor emlé­kez­tet.

Zólyom­lip­cse vára a 13. szá­zad­ban épül­he­tett, kirá­lya­ink, király­né­ink majd magyar főúri csa­lá­dok ked­velt rezi­den­ci­á­ja volt. 1667-ben falai között halt meg az össze­es­kü­vő, Wes­se­lé­nyi Ferenc nádor. A 19. szá­za­di tűz­vész után az 1930-as éve­kig árva­ház műkö­dött ben­ne. A zeg­zu­gos vár­kas­tély ma már szo­ci­á­lis ott­hon­ként szol­gál.

Hazajáró epizódban szerepelt: