Zolna

Zolna

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
1/10

Zol­na kap­csán a kró­ni­kák leg­elő­ször Zólyo­mi Tóbi­ás fia­i­nak, Bitó és Zob­rat­ha com­esek­nek a nevét jegyez­ték fel 1311-ben. A Bor­sa-fiak láza­dá­sá­nak leve­ré­se­kor muta­tott vitéz­sé­gü­kért kap­ták bir­to­kul a falut III. And­rás­tól. Aztán mikor utód nél­kül hagy­ták itt Zólyom vár­me­gyét és ezt a föl­di vilá­got, a bir­to­kot uno­ka­fi­vé­rük uno­ká­ja, Zol­nai Tamás örö­köl­te. És bár Zol­na a vég­le­si kirá­lyi vár­ura­da­lom tar­to­zé­ka volt, a Zol­nai csa­lád mind­vé­gig bir­to­kos maradt a tele­pü­lé­sen. Kas­té­lyuk közép­ko­ri ala­pok­ra épült, ám mió­ta 1944-ben meg­ron­gá­ló­dott, romos álla­pot­ban vár­ja a meg­úju­lást vagy a betel­je­sü­lést. Sze­ren­csé­re a kas­tély mel­let­ti Szent Mátyás apos­tol tisz­te­le­té­re szen­telt kora góti­kus temp­lo­ma jó álla­pot­ban van, így aki Zólyom kör­nyé­kén jár, annak érde­mes egy kiruc­ca­nást ten­nie Zol­ná­ra.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a góti­kus temp­lom.)

Hazajáró epizódban szerepelt: